banner icon

קבר התנאים שמעיה ואבטליון

Line
banner icon

שמעיה ואבטליון גרי צדק היו, ומבני בניו של סנחריב הם [פירוש ר"ע מברטנורא למסכת אבות]

נשיא ואב בית דין, תלמידי יהודה בן טבאי ושמעון בן-שטח. רבותיהם של הלל ושמאי.

על פי מסורת חז"ל היו שמעיה ואבטליון גרי צדק, מבני בניו של סנחריב מלך אשור. שמעיה היה נשיא הסנהדרין, ואבטליון – אב בית הדין. הם חיו בירושלים בתקופת הזוגות בשלהי מלכות החשמונאים, ותנאים בדורות מאוחרים יותר מוסרים בשמם בהלכות תרומה, יום טוב, מקוואות והשקיית סוטה. 

 

מתקופת הזוגות לא מצינו מחלוקות מלבד המחלוקת על "סמיכה" על גבי קרבן ביום טוב, ואף שמעיה ואבטליון נחלקו בה: "שמעיה אומר לסמוך, אבטליון אומר שלא לסמוך" [משנה חגיגה פ"ב]. בתקופתם החלו המלחמות הפנימיות בין יורשי בית חשמונאי, וגברה מעורבותה של האימפריה הרומית בנעשה בארץ. גם כוחם של הצדוקים עלה והם השתלטו על תפקידי הכהונה, ובתלמוד הבבלי מסופר כי פעם אחת במוצאי יום הכיפורים עזבו רוב העם את הכהן הגדול הצדוקי שיצא מן הקודש והלכו לקראת שמעיה ואבטליון. [יומא דף ע"א ע"ב]. 

  • תיאור המקום

    קבר התנאים שמעיה ואבטליון נמצא בגוש חלב שבגליל, צפונית למירון. ציון הקבר הינו מבנה בעל כמה חדרים עשוי אבן, ועל ראשו שתי כיפות תכולות. מעל הקבר מופיעים שני הציטוטים מדבריהם במסכת אבות:  "חכמים היזהרו בדבריכם", "אהב את המלאכה ושנא את הרבנות".

     

  • אודות שמעיה ואבטליון

    תלמידם המובהק של שמעיה ואבטליון היה הלל הזקן. הלל השתוקק ללמוד בבית מדרשם, אך פעם אחת לא היה בידו מטבע לשלם לשומר הפתח. הלל עלה לגג כדי לשמוע דברי א-להים חיים מפי שמעיה ואבטליון דרך הארובה. אותו יום ערב שבת היה ותקופת טבת הייתה וירד עליו שלג. כשעלה עמוד השחר אמר שמעיה לאבטליון: אבטליון אחי, בכל יום הבית מאיר והיום אפל. הציצו וראו דמות אדם בארובה. עלו ומצאו עליו שלוש אמות שלג. פרקוהו והרחיצוהו וסכוהו והושיבוהו כנגד המדורה. אמרו: ראוי זה לחלל עליו את השבת (יומא ל"ה ע"ב).

דילוג לתוכן