banner icon

קבר רב המנונא סבא

Line
banner icon

כך שמענו מרב המנונא סבא: שלוש גלויות גלו ישראל, וחזרו בזכות שלושת האבות. וגלות הרביעית יחזרו בזכותו של משה רבינו (זוהר חדש, פרשת בראשית שנ״ד; מתורגם).

מחכמי "הזוהר" הקדמונים. תורתו נזכרת בזוהר משמו או מצוטטת מספרו – "ספרא דרב המנונא סבא"

רב המנונא נולד בבבל ועלה ממנה לארץ ישראל. בשמו מרומזת המילה "דג" (נונא בארמית), אות ומופת לידיעותיו בים החכמה העליונה שמעלמא דאתכסיא. נשמתו הוסיפה להתגלות לחכמי הזוהר אף לאחר מותו, וכמה חידושים נפלאים נמסרו להם גם משמו של הינוקא שהיה בעצם בנו. 

תורתו של רב המנונא היא מקור לתובנות, לפסקי הלכה ולמנהגים רבים. בין השאר הנהיג רב המנונא להזמין את האושפיזין – שבעת הרועים – להתארח בכל יום בסוכה. הוא אף הנחיל את מנהג הטבילה בכל ערב שבת, והיה שמח בקדושת הנשמה היתרה שהייתה מתגלה בו לאחר טבילה זו. בכתבי האר"י מוסבר כי רב המנונא הוא ניצוץ מנשמתו של משה רבנו. הוא היה בין היחידים שידעו לברר את סודות התורה אפילו ממילי דשטותא – דברי שטות שנראה כי אין בהם ממש.

  • תיאור המקום

    קבר רב המנונא סבא נמצא בבית העלמין העתיק של צפת, לא רחוק ממקווה האר"י. ישנן מסורות אחרות ולפיהן נמצא הקבר באזור טבריה, סמוך לקברי רבי חייא ובניו. 

     

  • אודות

    בחתימת מעמד "האידרא רבה" שבו מתגלים לרשב"י וחבורתו סודות עליונים, מתקבצים פמליא של מעלה ונשמות הצדיקים לשמוע את אותם חידושים נפלאים. אולם רשב"י מבחין כי אליהו הנביא לא נמצא שם: "תוהנא על האי חגיר חרצן" – תוהה אני על האיש הלבוש איזור עור למותניו מדוע לא בא לאידרא? לאחר מכן מתגלה אליהו לרשב"י ומספר לו כי בדיוק באותה עת הוא נשלח להציל את רב המנונא סבא שנלקח למאסר בידי המלכות. בדברים אלו מרמז אליהו לרשב"י על עומק תורתו של רב המנונא וחשיבותה. 

כתובת והוראות הגעה

טבריה
דילוג לתוכן