banner icon

קבר רבי יוסי בן זמרא

Line
banner icon

…אני ראיתי את רבי יוסי בן זימרא שזקן ויושב בישיבה היה ועמד במעלה מזקנו של זה ונטל רשות להתיר בכורות (יומא דף ע"ח ע"א)

 

מאחרוני התנאים שחיו בגליל. היה מבעלי אגדה, ומדרשים רבים הובאו בשמו על-ידי תלמידיו.

רבי יוסי בן זמרא היה כהן שחי בדור המעבר בין תקופת התנאים לתקופת האמוראים. בתו נישאה לאחד מבניו של רבי יהודה הנשיא. יש מדרשותיו המתבססות על דרך הגימטריה או הנוטריקון.

רבי יוסי בן זמרא כונה על-ידי חבריו "זקן ויושב בישיבה", כינוי לחכם גדול שרשאי לפסוק הלכה לאחרים בלא ליטול רשות מן הנשיא (ראו יומא ע"ח ע"א). כמה וכמה דרשות ייחד רבי יוסי כדי לבער את תופעת לשון הרע, באחת מהן הוא מסביר שהלשון מוקפת שתי "חומות" – השיניים והשפתיים" – כדי לשמור עליה שלא תלך ותזיק בדיבורה. 

  • תיאור המקום

    קברו של התנא רבי יוסי בן זמרא נמצא בפאתי המושב הגלילי הנושא את שמו – כרם בן-זמרא. הציון הנו מצבת אבן שראשה קמור והיא מכוסה פרוכת. סביב למצבה רחבה מרוצפת קטנה מוקפת גדר נמוכה, ומעליה סוכך לצל. 

  • אודות

    במדרש אחר (פסיקתא רבתי מ"ג) מתאר את אפסות האדם ביחס לבורא: "אם יכנסו כל באי עולם לברוא אפילו יתוש אחד – אינם יכולים", אך מנגד מסביר שם את כוחו של האדם להטות את נפש רעיו לטובה. 

כתובת והוראות הגעה

כרם בן זמרא
דילוג לתוכן