banner icon

קבר רבי יהודה נשיאה

Line
banner icon

"אין הָעוֹלָם מִתְקַיֵּים אֶלָּא בִּשְׁבִיל הֶבֶל תִּינוֹקוֹת שֶׁל בֵּית רַבָּן"

אמורא ארץ ישראלי בדורות הראשונים. נשיא הסנהדרין, נכדו של רבי יהודה הנשיא עורך המשנה

רבי יהודה מכונה לרוב בתצורה הארמית "נשיאה" כדי להבדילו מסבו בעל השם הזהה, שהיה אף הוא נשיא הסנהדרין. היה מחשובי האמוראים בדורו, ואמרותיו ופסיקותיו פזורות בכל הש"ס. כאבותיו בני שושלת הנשיאות עמד בקשר עם השלטונות הזרים בארץ והיה מנהיגם הפוליטי של היהודים בארץ ישראל. 

רבי יהודה נשיאה למד תורה מרבי חייא הגדול וכן מאביו רבן גמליאל – ממנו ירש את כס הנשיאות. בין תלמידיו נמנים ריש לקיש – שלמד אצלו תקופה מסויימת ומרבה להביא שמועות משמו – וכן רבי יהושע בן לוי. התלמוד מספר (ברכות דף מ"ד ע"א) כי רבי יוחנן היה מקבל משלוח מיוחד של פירות גינוסר המשובחים מביתו של רבי יהודה הנשיא. גם חכמי בבל עמדו איתו בקשר, ואביו של שמואל שלח אליו מנהרדעא שאלה בענייני גיטין (יבמות קט"ו ע"א)

  • תיאור המקום

    "ומשם הלכתי לאבנית, שם מערה יפה לר' יהודה נשיאה ותלמידיו בי דינא דשרו משחא" (בית הדין שהתירו את השמן של עובדי-כוכבים, ראו להלן) – כך מתאר רבי משה באסולה את הקבר. מיקומו של כפר זה מזוהה מזרחית לצפת. מדרגות מוליכות אל ציון הקבר, שהוא מבנה גדול ובראשו כיפה. 

  • אודות

    בימיו של רבי יהודה ירד מעט בית הנשיא ממעמדו. על אף שהסמכות ההלכתית התחלקה בין כמה בתי מדרש שונים, עדיין היו תחומים בהם להכרעת הנשיא הייתה חשיבות עליונה. יום אחד היה רבי יהודה מהלך כשהוא נעזר בשמשו, רבי שמלאי, ועדכן אותו כי יום קודם התירו הוא ובית דינו להשתמש בשמן של גויים. לפסיקה זו היתה חשיבות מרחיקת לכת על-היחסים עם תושביה הנוכרים של הארץ, והיא הכתה גלים. באותו מעמד שאל אותו רבי שמלאי שמא בכוונתו להתיר גם פת עכו"ם, אולם רבי יהודה נשיאה הסביר לו דהיתר נוסף הכיוון זה לא יוכל להתקבל על כלל הציבור, והתוצאה תהיה שבית דינו יאבד ממעמדו בשל פסיקותיו המקלות מדי (עבודה זרה דף ל"ז ע"א). בית הנשיא שמר על קשרים עם השלטונות הרומיים, ובאחד הימים אף התעוררה שם שאלה הלכתית (ראה מסכת עבודה זרה דף ו' ע"ב)  בעקבות מתנה ששלח להם הנציב הרומי באחד מימי חגם ("אידיהם"). למרות מעמדו ותפקידו לא גבה לבו של רבי יהודה נשיאה. פעם אחת גזר תענית על עצירת גשמים, ותפילתו לא נענתה. אמר: "כמה איכא משמואל הרמתי ליהודה בן גמליאל; אוי לו לדור שכן נתקע, אוי לו למי שעלתה בימיו כך". צערו על שלא הצליח לסייע לבני דורו עלה לבסוף לפני כסא הכבוד, וסוף סוף בא הגשם (תענית דף כ"ד ע"א). על רקע זה מובנת גם מחלוקתו עם החכמים על הפסוק "זה דור דורשיו": האם מעמדו של הדור נקבע לפי המנהיג, או שמא להיפך – בני הדור מקבלים את המנהיג הראוי להם לפי מעלתם הרוחנית (ערכין דף י"ז ע"א).

דילוג לתוכן