banner icon

קבר האמורא מר זוטרא

Line
banner icon

שכר התענית  – צדקה לעניים

מאחרוני אמוראי בבל. תלמידו של רב פפא. כיהן כראש ישיבת פומבדיתא. 

מר זוטרא חי בעיר הבבלית פומבדיתא, הסמוכה לנהר פרת. היה חברם הקרוב של רב אשי ושל מרימר. הוא שיבח מאוד את הצדקה, ואמר כי שכר יום התענית מתמצה כולו לרגע שבו נותנים צדקה לעני (ברכות דף ו' ע"א).

מר זוטרא כיהן זמן מה כראש ישיבת פומבדיתא, כנראה לאחר כהונתו של חברו אמימר. מר זוטרא, רב אשי ואמימר פעלו תקופה מסוימת יחד, והם נזכרים לא פעם בגמרא כשהם דנים בהלכה זה עם זה או עוסקים בצרכי הציבור. בעלותו על משכבו היה מר זוטרא נוהג לומר כי הוא סולח לכל מי שהכעיס או הקניט אותו באותו יום. מנהג זה פשט בישראל והפך לחלק מנוסח קריאת שמע שעל המיטה [מגילה דף כ"ח ע"א].

  • תיאור מקום

    קבר האמורא הבבלי מר זוטרא נמצא בצדו המערבי של גן לאומי ברעם, היכן ששכן היישוב היהודי הקדום בעל שם זה. על ציון הקבר עומד מבנה מעוגל מחופה אבן. באזור נמצאים גם קבריהם של הנביא עובדיה ושל נחמן קטופא – הילד בעל הנבואות. 

  • אודות מר זוטרא

    מר זוטרא היה מהדר במצוות התפילה. מסופר כי בשבתות ובחגים היו הוא ומרימר מכנסים יחד מניין מוקדם בביתם כדי שיוכלו לצאת אחר כך לדרוש בפני הקהל הרב שהתאסף לכבוד הימים הטובים [ברכות דף ל ע"א]. עוד מסופר כי הצטיין בטביעת עינו, "טביעת עין של תלמיד חכם". פעם נגנב מבית המדרש גביע כסף. מר זוטרא הבחין באחד התלמידים שלא היה "מחבב את ממון חברו כשלו", וניגב את ידיו בבגדו של חברו לאחר שנטל ידיים. חשדו של מר זוטרא התגלה כמוצדק, ולאחר חקירה ובירור הסתבר כי אכן אותו תלמיד גם גנב את הגביע [בבא מציעא דף כ"ד ע"א].

כתובת והוראות הגעה

דילוג לתוכן