banner icon

קבר האמורא מר זוטרא

Line
banner icon

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ו עמוד ב

"אגרא דתעניתא – צדקתא". (= שכר התענית – צדקה לעניים) [ברכות ע' ע"ב].

 

מר זוטרא היה מאחרוני אמוראי בבל. תלמידו של רב פפא. כיהן כראש ישיבת פומבדיתא. 

מר זוטרא חי בעיר הבבלית פומבדיתא, הסמוכה לנהר פרת. היה חברם הקרוב של רב אשי ושל מרימר. מימרא מפורסמת שלו היא, שכאשר קובעים תענית בגלל איזו סיבה, השכר של התענית (כלומר הזכות העיקרית של התענית), היא הצדקה שנוהגים לעניים בזמן התענית (ברכות דף ו' ע"א).

 

מר זוטרא כיהן זמן מה כראש ישיבת פומבדיתא, כנראה לאחר כהונתו של חברו אמימר. מר זוטרא, רב אשי ואמימר פעלו תקופה מסוימת יחד, והם נזכרים לא פעם בגמרא כשהם דנים בהלכה זה עם זה או עוסקים בצרכי הציבור. בעלותו על משכבו היה מר זוטרא נוהג לומר כי הוא סולח לכל מי ציער אותו באותו יום (מגילה דף כ"ח ע"א). מנהג זה פשט בקהילות רבות בישראל, שהוסיפו דברים בסגנון זה לנוסח "קריאת שמע שעל המיטה", הנאמרת לפני ההליכה לישון. בגמרא מוזכר לעיתים "מר זוטרא חסידא" כלומר מר זוטרא החסיד, וכפי הנראה הכוונה היא למר זוטרא זה שחי בסוף תקופת האמוראים.

 • תיאור מקום

  קבר האמורא הבבלי מר זוטרא נמצא בצדו המערבי של גן לאומי ברעם, היכן ששכן היישוב היהודי הקדום בעל שם זה. על ציון הקבר עומד מבנה מעוגל מחופה אבן. באזור נמצאים גם קבריהם של הנביא עובדיה ושל נחמן קטופא – הילד בעל הנבואות. הקבר נזכר ברשימה הנקראת "יחוסי האבות" משנת רצ"ז (1537 למניינם), ואצל עוד עולי רגל.

   

 • אודות מר זוטרא

  מר זוטרא היה מקפיד על תפילה בציבור, גם כאשר צרכי הציבור לא אפשרו לו להתפלל בבית הכנסת בזמן הקבוע שם. ואשר על כן כאשר בשבתות שברגלים כאשר היה צריך לדרוש הלכות ברבים בשעה שבה מתקבצים רבים לשמוע את הדרשות, היו הוא וחברו האמורא מימר מכנסים בביתם מניין של אנשים להתפלל כך בציבור בשעה מוקדמת. (ברכות דף ל ע"א). 

   

  בגמרא מסופר כי פעם נגנב גביע כסף בנסיבות שבהן ניתן היה להבין כי אחד מן התלמידים שבבית המדרש שלח ידו בגביע. מר זוטרא הבחין באחד התלמידים שלא היה "מחבב את ממון חברו כשלו", וניגב את ידיו בבגדו של חברו לאחר שנטל ידיים, ומשום כך חשד מר זוטרא באותו תלמיד, ואכן לאחר חקירה התברר שהחשד היה מוצדק (בבא מציעא דף כ"ד ע"א). 

   

כתובת והוראות הגעה

גן לאומי ברעם
דילוג לתוכן