banner icon

קבר רבי יוסי דפקיעין

Line
banner icon

לְאותו רימון שהוא מלא מכל, ורבי יוסי דפקיעין שמו… (זוהר ח"ג, דף ר"ד ע"ב)

מחכמי ספר הזוהר. מן השמים הוסיפו לו שנות חיים כדי שילמד את בנו הקטן תורה.

רבי יוסי דפקיעין התאלמן בגיל צעיר, וכעבור זמן מה חלה אף הוא והיה מפרפר בין חיים למוות. בזכות תפילתו של בנו הקטן והדמעות שהוריד – "שערי דמעה לא ננעלו" – חזר רבי יוסי לאיתנו וזכה לחיות עוד עשרים ושתיים שנים. 

רבי אבא ורבי אלעזר, מגדולי חכמי הזוהר, הזדמנו לאיזור פקיעין כאשר חלה רבי יוסי את חוליו, והגיעו לשם בדיוק כדי לחזות בנס הגדול, עליו אמר רבי אלעזר: "זכאים אנו וברוך חלקינו, שראינו תחיית המתים במו עינינו" (זוהר ח"ג דף ר"ה ע"א). רבי יוסי אמר להם כי אין לו רשות למסור להם את הסודות שהתגלו לו בעולם האמת, אך דרש בפניהם דרשה עמוקה על הפסוק: "ה' ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל". 

  • תיאור המקום

    קבר רבי יוסי דפקיעין נמצא במרכז פקיעין, מעט דרומית לרחוב הראשי. מנגד יש מסורת אחרת המזהה את הקבר קרוב יותר לעיר צפת. וכך מתאר זאת הרב חיים ויטאל בשער הגלגולים: והנה בזה ההר יש כמו קבוץ סלעות בעגול ממנו… ובאותו מקום עצמו קבור ר' יוסי דפקיעין הנזכר בזוהר פרשת בלק..". 

     

דילוג לתוכן