banner icon

קבר רבי שמעון בן מנסיא

Line
banner icon

"ושמרתם את השבת" זה הוא שהיה ר' שמעון בן מנסיא אומר: לכם שבת מסורה, ואי אתם מסורים לשבת. "כי קדש היא לכם" – מגיד שהשבת מוספת קדושה על ישראל (מכילתא דרבי ישמעאל, פר' ל"א)

תנא מתלמידיו של רבי מאיר. היה ממנהיגי חבורת "קהלא קדישא" שבירושלים

רבי שמעון בן מנסיא חי סמוך לחתימת המשנה, ואף היה תלמיד חבר לרבי יהודה הנשיא. פסיקותיו מופיעות בכל ששה סדרי המשנה, וכן הובאו משמו מאמרי אגדה רבים. 

רבי שמעון העריך מאוד את רבי יהודה הנשיא, ואף העיד עליו כי התקיימו בו ובבניו שבע מידות שמנו חכמים לצדיקים: הַנּוֹי וְהַכֹּחַ וְהָעֹשֶׁר וְהַכָּבוֹד וְהַחָכְמָה וְהַזִּקְנָה וְהַשֵּׂיבָה וְהַבָּנִים (משנה אבות פ"ו). המדרש מסביר כי החבורה שהנהיג רבי שמעון בן מנסיא יחד עם רבי יוסי בן המשולם נקראה "עדה קדושה" על שום שהיו מחלקים את זמנם לתורה, לתפילה ולמלאכה באופן מאוזן. 

  • תיאור המקום

    קברו של התנא רבי שמעון בן מנסיא נמצא ביער עין זיתים, צפונית לעיר צפת. וכך מתאר את מקומו המהרח"ו (שער הגלגולים ל"ז) ביחס לציון נתן הבבלי: "בלכתך מצפת דרך צפון לגוש חלב, יש שם נחל מים … לך משם לצד מערב ממש, ושם בהר מקום גדול מלא חפירות, נראה מקום מחצב אבנים בין הסלעים, ושם קבור ר"ש בן מנסיא". 

דילוג לתוכן