banner icon

קבר רבי יוסף סרגוסי

Line
banner icon

וכן היה פה בצפת הרב יוסף סראגוסי, רבו של הרדב"ז, שהיה משים שלום תמיד בין אדם לחברו ובין איש לאשתו אפילו בין הגויים, וזכה לראות את אליהו (ספר חרדים לר' אלעזר אזכרי, פ"ח)

מגדולי חכמי צפת במאה ה-16. ממגורשי ספרד, רבו של רבי דוד בן זמרא. 

רבי יוסי סרגוסי נולד בסרגוסה שבספרד, ממנה נאלץ לגלות יחד עם שאר היהודים בעקבות גירוש ספרד. הוא נדד בלבנון ובמצרים, עד שלבסוף השתקע בצפת. נודע בהיותו משכין שלום בין אדם לחברו ובין איש ואשתו. 

אגדות שונות נקשרו בשמו של רבי יוסף סרגוסי, ואף העידו עליו כי זכה לגילוי אליהו. פעם אחת גזר הפחה על יהודי צפת שיביאו לו מאות תרנגולים לבנים, ואלה כמעט ולא היו בנמצא. אמר להם רבי יוסף כי יביאו אליו תרנגולים צבעונים, ונעשה נס ונהפכו כולם ללבנים. על רקע סיפור זה כונה רבי יוסף בשם "הצדיק הלבן" או "הצדיק של התרנגולים" (מסעות ארץ ישראל, עמ' 411). 

  • תיאור המקום

    החכם רבי יוסף סרגוסי מנוחתו כבוד בעין זיתים אשר צפונית לעיר הקודש צפת. הגישה לציון הקבר בהליכה רגלית מכביש 8900 המוליך מצפת לצומת עין זיתים. במקום רחבה מוגבהת ובחזיתה מצבת אבן. תמונת הציון מופיעה על גלויה נדירה השנים שקדמו לקום המדינה. 

     

  • אודות

    רב יוסף סרגוסי היה נערץ על ידי בני דורו וגדולי חכמי צפת – וביניהם רבי יוסף קארו "הבית יוסף" – חלקו לו כבוד. מבחירי תלמידיו נודע בשערים רבי דוד בן זמרא, מגדולי הפוסקים בארץ ישראל ובמצרים, אשר ידיו רב לו בחיבור ספרי הלכה, שו"ת, פיוטים וקבלה 

     

דילוג לתוכן