banner icon

קבר רבי ישמעאל כהן גדול

Line
banner icon

יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסך, ויגולו רחמיך על מידותיך

מאחרוני הכוהנים בבית המקדש השני. נמנה על עשרת הרוגי מלכות.

רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול היה תנא ששימש בכהונה גדולה בשלהי ימי הבית השני. זכה להתגלות אלוקית בעת שנכנס לקודש הקודשים להקטיר קטורת ביום הכיפורים. הוצא להורג בידי הרומאים יחד עם רבן שמעון בן גמליאל נשיא הסנהדרין. 

מיתתם של השניים הייתה צפויה מראש לאחר ששמואל הקטן צפה זאת בהיותו על ערש דוי: "שמעון וישמעאל לחרבא". מועד פטירתם הוא כ"ה בסיוון, והוא מוזכר בספרי ההלכה כמועד שראוי להתענות בו "תענית צדיקים" מכיוון ש-"שקולה מיתתן של צדיקים כשרפת בית אלקינו".

 • תיאור המקום

  ציון קברו של התנא רבי ישמעאל כהן גדול נמצא בין מושב שזור והכפר סאג'ור, מדרום לפקיעין. על ציון הקבר נבנה מבנה גדול ורחב ידיים, ובתוכו מצבה מכוסה פרוכת עליה נכתב "התנא הקדוש האלוקי רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, מעשרת הרוגי מלכות". לא רחוק משם נמצא גם ציון קברו של רבי שמעון שזורי. 

 • אודות רבי ישמעאל כהן גדול

  רבי ישמעאל כהן גדול היה תנא ששימש בכהונה גדולה בשלהי ימי הבית השני. בשונה מכמה כוהנים גדולים באותה תקופה שתפסו את המשרה באמצעות ממון או כוח, היה רבי ישמעאל ראוי לתפקידו, והגמרא במסכת ברכות (דף ז ע"א) מספרת על מעלתו בעת שנכנס להקטיר קטורת בקודש הקדשים ביום הכיפורים: "פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים, וראיתי אכתריאל י-ה ה' צבאות שהוא יושב על כסא רם ונשא. ואמר לי: "ישמעאל בני, ברכני". אמרתי לו: "יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסך, ויגולו רחמיך על מידותיך, ותתנהג עם בניך במידת הרחמים…".  

  רבי ישמעאל כהן גדול היה ראשון להרוגי המלכות, יחד עם רבן שמעון בן גמליאל הזקן. מסופר כי כמה שנים קודם לכן ניבא שמואל הקטן בעת פטירתו את הצפוי לקרות באמרו: "שמעון וישמעאל לחרבא…" (סוטה דף מ"ח ע"ב). כאשר נתבעו ראשוני החכמים להיהרג בידי מלכות רומי, הזכיר רבי ישמעאל את השם המפורש ועלה למרומים, שם נודע לו כי אכן נגזרו הדברים משמים ולא ניתן יהיה לשנותם (מדרש "אלה אזכרה"). ואכן, נלקחו ראשונה רבי ישמעאל עצמו ורבן שמעון בן גמליאל הזקן בידי הרומאים כדי להוציאם להורג, והיה כל אחד מהם מתחנן על נפשו ומבקש כי אותו יוציאו להורג תחילה, כדי שלא יראה במיתתו של חברו. לבסוף החליט התליין להפיל גורל, ונפל הגורל על רבי שמעון והוא הוצא להורג תחילה. כאשר עמדו להורגו הביטה בו בת הקיסר וחמדה את יופיו, שכן פניו היו דומים לפני מלאך. וביקשה בת הקיסר שיפשיטו את עור פניו בעודו חי, וכשהגיע התליין למקום הנחת תפילין צרח רבי ישמעאל בקול מר ליוצר נשמתו (אבות דר"נ פרק ל"ח). בעת שהוצא רבי ישמעאל להורג זעקו מלאכי השרת "זוֹ תּוֹרָה וְזוֹ שְׂכָרָהּ?!", אולם בת קול יצאה ואמרה: "אִם אֶשְׁמַע קוֹל אַחֵר – אֶהֱפֹךְ אֶת הָעוֹלָם לְמַיִם… גְּזֵרָה הִיא מִלְּפָנַי – קַבְּלוּהָ ..!". 

 • אירועים שנוהגים לקיים באתר

  בכ"ה סיוון, יום הוצאתו להורג, מגיעים אלפים למקום לרגל ההילולה. 

כתובת והוראות הגעה

המשך קריאה אודות המקום

רוב החכמים הנמנים על "עשרת הרוגי מלכות" נהרגו בעטיו של מרד בר-כוכבא. יוצאים מן הכלל הם שני חכמים מוקדמים יותר – רבי ישמעאל כהן גדול ורבן שמעון בן גמליאל הזקן, שהוצאו להורג כמה עשרות שנים קודם לכן – בתקופת המרד הגדול וחורבן בית המקדש. המדרש מתאר כי רבי ישמעאל הומת באכזריות בהסרת עור פניו מעליו, (חולין דף קכ"ג ע"א; ע"ז דף י"א ע"ב) לאחר שבת הקיסר חמדה את יופיו וביקשה מאביה שלא להשחית את פניו.

המסורת בדבר זיהוי הקבר קושרת אותו לנוכחות היהודית הקדומה באזור, שכן שם שכן היישוב "שזור" ממנו יצא בין השאר רבי שמעון שזורי. כ"ה בסיוון, מועד פטירתו של רבי ישמעאל מוזכר בפירוש בשולחן ערוך (או"ח סי' תק"פ סע' א-ב) כמועד שראוי להתענות בו "תענית צדיקים": "אלו הימים שאירעו בהם צרות לאבותינו וראוי להתענות בהם… בכ"ה בו נהרג רבן שמעון בן גמליאל ורבי ישמעאל ור' חנינא סגן הכהנים".

דילוג לתוכן