banner icon

יוחאי אבי הרשב"י

Line
banner icon

תניא, רבי שמעון בן יוחי אומר: חס ושלום שתשתכח תורה מישראל, שנאמר: "כי לא תשכח מפי זרעו" (שבת דף קל"ח ע"ב)

מעשירי יהודה לאחר חורבן בית המקדש השני. אביו של התנא רבי שמעון בר יוחאי

על פי המסופר היו יוחאי ואשתו חשוכי ילדים במשך שנים רבות. יוחאי כבר שקל לגרש את אשתו אולם היא לא אמרה דבר אלא רק הרבתה בתפילות ובתחנונים. לבסוף נולד להם בן וקראו שמו שמעון – הוא רבי שמעון בר יוחאי שעתיד להאיר עיניהם של ישראל בנגלה ובנסתר. 

לפי אותו סיפור חלם יוחאי חלום. בחלומו הוא נשען על עץ ביער. חלק מעצי היער היו ירוקים וחיים ונושאי פירות, וחלקם – כמו זה שעליו נשען – עמדו יבשים. והנה ראה אדם ובידו כד, והוא עובר ומשקה את העצים. כשהגיע לעץ עליו נשען יוחאי, הוציא צלוחית קטנה והשקה בה את העץ, ומיד פרח העץ והניב פירות. הבין יוחאי כי יזכה בקרוב לבן בזכות צלוחית דמעותיה ותחינותיה של אשתו [נחלת אבות]

  • תיאור המקום

    קברו של יוחאי אבי הרשב"י נמצא בתחומי הכפר גוש חלב. ציון הקבר נמצא בקצה של סמטה צרה, ועליו מצבה קטנה ועליה הכתוב: .." בו טמונים על-פי מסורת של יהודי הגליל כמה צדיקים קדמונים ביניהם הוריו של הרשב"י". 

  • אודות

    בזוהר מסופר עוד מעט מזעיר ממעלתו של יוחאי אשר מחלציו יצא ר' שמעון שהאיר עיניהם של ישראל בסודות ה' ליראיו, וכבר כאשר היה מתגדל בבית אביו יוחאי ידעו הכל כי נועד לגדולות. וכך מובא שם (פתיחת ספר הזוהר, מתורגם): רבי פנחס היה מצוי ללמוד אצל רבי רחומאי על שפת ים גינוסר – הכנרת. רבי רחומאי היה אדם גדול ונשוא פנים, ובשל זקנתו כהו עיניו מראות ולא היה מעורה בכל הנעשה. סיפר לו רבי פנחס: ודאי שמעת שלחברינו יוחאי יש לו בביתו מרגלית, אבן טובה ויקרה. ומעיד אני עלי כי הסתכלתי ביופיה של אותה מרגלית , והייתה מאירה ומתנוצצת כחמה היוצאת מנרתקה ושולחת קרני זיווה לעולם כולו, וניכר לכל כי אור זה אור עליון הוא משמים. 

כתובת והוראות הגעה

גוש חלב
דילוג לתוכן