banner icon

קבר אבא שאול

Line
banner icon

אבא שאול אומר: … הוי דומה לו – מה הוא חנון ורחום, אף אתה היה חנון ורחום [שבת דף קל"ג ע"ב]

אבא שאול היה אחד מחכמי המשנה. זמנו המדויק אינו ידוע. מסר הלכות רבות בנושא המקדש.

מעטות הן הידיעות על חייו של אבא שאול. יש סוברים שהוא הספיק עוד לראות את בית המקדש עומד על תילו, וכן ללמוד תורה מרבן יוחנן בן זכאי. אבל בגמרא הוא מתואר כאדם גבוה "ארוך בדורו", שרבי טרפון שהיה גם הוא אדם גבוה, הגיע לכתיפו (נדה כ"ד ע"ב), ואם כן דורו הוא הדור השלישי והרביעי של התנאים שבו חי גם רבי עקיבא (ובתוספתא כלים ד, י; אהלות ו, ו, הוא גם מוסר על דבר מחלוקת בין רבי עקיבא וחבריו). עוד מסופר עליו כי היה היה "גבל" (אופה) בבית רבי יהודה הנשיא (פסחים ל"ד ע"א), ואם כן לכאורה היה מאוחר יותר, אך ייתכן והכוונה היא שעבד בבית הנשיא, עוד בימי אבותיו של רבי יהודה הנשיא. כמו כן מוזכר שהיה עוסק בגמילות חסד של אמת בלוויית המת והבאתם לקבר ישראל. 

 

בשני מקומות במסכת מידות שעיקרה נשנה על ידי התנא רבי אליעזר בן יעקב, אמר רבי אליעזר בן יעקב על איזו לשכה: "שכחתי למה הייתה משמשת" (מידות פ"ב מ"ה; פ"ה מ"ד), ובנוגע לאותן שתי לשכות שונות אבא שאול הוא זה שמסר למה באמת היו משמשות אותן לשכות, ומשום כך יש המקדימים את תקופתו ומניחים שהוא עצמו עוד ראה את הבית קודם חורבנו. 

 

בשמו מובאות הלכות בכל חלקי התורה, וכמו כן מבאים ממנו דברי הגדה רבים.

  • תיאור המקום

    קבר התנא אבא שאול נמצא בביריה שבגליל, צפונית לצפת. לא רחוק משם נמצא קברו של בניהו בן יהוידע, מגיבורי דוד המלך. ציון הקבר הוא מערה קטנה ועליה מבנה אבן. הוא נמצא במורד ההר בינות לעצים. (יש לציין כי רבי חיים ויטאל כתב בשער הגילגולים הקדמה ל"ז: "בכפר בירייא מערה אחת ואומרים העולם ששם קבור אבא שאול. ומורי ז"ל לא הודה בזה, ואמר שהוא צדיק אחר ולא הגיד לי שמו", אלא שהוא גם לא ציין מקום אחר לזיהוי קברו של אבא שאול).

דילוג לתוכן