banner icon

קבר רבי ראובן האיצטרובלי

Line
banner icon

רבי ראובן בן אצטרובלי אומר: היאך מתרחק אדם מיצר הרע… (אבות דר"נ פט"ז)

תנא בדור גזירות השמד. על-פי המסורת הציע עצמו למיתה במקום רבי עקיבא כדי להצילו. 

רבי ראובן האצטרובלי הנו דמות עלומה ועל אודותיו כמעט ולא נודע לנו דבר. מן המדרשים אודותיו עולה כי היו לו מהלכים בקרב השלטונות הרומיים, והוא פעל בכמה הזדמנויות לביטול גזרות ולמען זכויות היהודים. 

מקור שמו של רבי ראובן האצטרובלי אינו ידוע. ייתכן כי הוא רומז למקום מוצאו, או אולי לבעלותו על טחנת קמח שכן מקום מושב אבני הריחים נקרא בגמרא אצטרובלי (עיין בבא בתרא ס"ז ע"א; טור אבן העזר קי"ג). בדרשותיו עסק בין השאר בביאור כוחו של היצר הרע ועל הדרכים להתמודד עמו. בספר חסידים (תרצ"ח) למדו ממנו כי מצווה על ההדיוט למסור נפשו למען מי שגדול ממנו בתורה, כפי שעשה רבי ראובן עבור רבי עקיבא. 

  • תיאור המקום

    קבר התנא רבי ראובן האיצטרובלי נמצא בכפר עראבה, סמוך לכניסה לכפר בפאתי בית קברות עתיק. ציון הקבר הנו מצבה רחבה מחופה אבן ומעליה מצבה קטנה מעוגלת צבועה כחול. הציון נמצא בשטח גבעי פתוח, בצדו חלל קטן להדלקת נר. 

  • אודות

    פעם אחת גזרה המלכות שלא ישמרו את השבת, ושלא ימולו את בניהם, ושלא יקיימו טהרת המשפחה. הלך רבי ראובן בן איסטרובלי ושינה את מלבושיו ותספורתו כדי שיראה כרומאי, "והלך וישב עמהם" בחצרות המלכות. "אמר להם: מי שיש לו אויב – יעני או יעשיר?", כלומר מה עדיף לכם שהיהודים ייבטלו ממלאכה בשבת ויפסידו כסף, או דווקא לאלץ אותם לעבוד יום נוסף ולהרוויח יותר? ראו הרומאים כי שמירת השבת משרתת לכאורה את האינטרס שלהם, וביטלו את גזרת השבת. בהמשך שיכנע אותם רבי ראובן לבטל באופן דומה גם את הגזירה כנגד ברית המילה וכנגד טהרת המשפחה. אולם כעבור כמה זמן נודע זהותו כיהודי ועמדו והחזירו את הגזרות, עד שהלך רבי שמעון בר-יוחאי יחד עם רבי אלעזר ברבי יוסי וביטלום (מעילה דף י"ז ע"א).

כתובת והוראות הגעה

עראבה
דילוג לתוכן