banner icon

קבר רבי אלעזר המודעי

Line
banner icon

אמר רבי גמליאל: עדיין צריכין אנו למודעי… (מגילה דף ט"ו ע"ב)

תנא בן דורו של רבי עקיבא. בתפילתו הגן על צבאותיו של בר-כוכבא מפני כוחות רומא בפיקודו של אדריאנוס. 

רבי אלעזר מכונה "המודעי" כנראה על שם מוצאו באזור מודיעין. בהלכה לא נמסר ממנו כלל, והוא נזכר במשנה פעם אחת בלבד (אבות פרק ג) כשהוא מונה שורה של מעשים שהעובר עליהם אין לו חלק לעולם הבא.

בעיקר הגיעו לידינו ממדרשי האגדה שלו. בין השאר הוא מוסר כי פרקי תפילת ההלל הנאמרים בחגים ובראשי חודשים – מקורם בדבורה הנביאה וברק בן אבינועם, שייסדו אותם לאחר ניצחונם על סיסרא (פסחים ד, קי"ז ע"א). נשיא הסנהדרין רבן גמליאל היה נוטה להעדיף את דרשותיו של רבי אלעזר בביאור הפסוקים, ומטבע לשון היה שגור על פיו כששמע מדרשי אגדה של תנאים אחרים: "עדיין צריכים אנו למודעי" (לדוגמא שבת דף נ"ה ע"ב)

 

  • תיאור המקום

    ציון קברו של רבי אלעזר המודעי נמצא בגליל סמוך לעין זיתים. במקום שכן הכפר העתיק נבוריא. זוהי מערת קבורה בעלת פתח נמוך ובה כוכים, ועליה מבנה ישן. בתוך המערה ניתן להבחין בחלון קטן ולפנים ממנו מערה נוספת.

  • אודות

    במקום אחר מסופר על דרשה מפתיעה שלו: "מָן שירד להם לישראל היה גבוה שישים אמה". רבי טרפון נזעק כנגדו ואומר: "מודעי! עד מתי אתה מגבב דברים ומביא עלינו", אך הדיון נמשך ורבי אלעזר מבסס את דבריו בראיות מן הפסוקים באומרו "רבי, מקרא אני דורש!".

    רבי אלעזר המודעי היה נצור בביתר עם שארית הפליטה ביהודה בשלהי מרד בר-כוכבא. על פי המסופר (ירושלמי תענית פ"ד ה"ו), תפילותיו הן שמנעו מכוחותיו של אדריאנוס "שחיק עצמות" לכבוש את העיר. בעקבות אי-הבנה חמורה שגרם כותי אחד, חשד בר-כוכבא ברבי אלעזר שהוא מתכנן להסגיר את העיר לרומאים, והוא בעט בו והרגו. משנפסקה תפילתו של  רבי אלעזר המודעי – נפלה ביתר. 

כתובת והוראות הגעה

סמוך לעין זיתים
דילוג לתוכן