banner icon

קבר רבי אלעזר בן ערך

Line
banner icon

אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים… ואלעזר בן ערך בכף שנייה – מכריע הוא את כולם (אבות פ"ב)

אחד מחמשת תלמידיו הגדולים של רבן יוחנן בן זכאי. כונה על-ידו "מעיין המתגבר" בחכמה. 

התנא רבי אלעזר בן ערך חי בדור יבנה ונמנה על תלמידיו של  מייסדה – רבן יוחנן בן זכאי. למרות השבחים המפליגים שחלקו לו רבו ובני דורו, מתורתו לא נשתייר כמעט דבר בידינו.יש מסורות לפיהן רבי נהוראי – הנזכר לעיתים בברייתות ובתלמודים – הוא בעצם כינוי לרבי אלעזר בן ערך. 

כאשר שלח רבן יוחנן את תלמידיו לתור "איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם" מצא רבי אלעזר כי החשוב מכל הוא להדבק בתכונה של "לב טוב", ולהתרחק מ-"לב רע". רבן יוחנן הכריע כי זו התשובה הטובה והכוללת מכולן: "רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו – דבריכם" (אבות פ"ב). במקום אחר מכנה אותו רבו בשם "נחל שוטף" (אבות דר"נ), ואף כשבאים תלמידו לנחמו מעיד רבן יוחנן שרק דבריו של רבי אלעזר מצאו מסילות לנחם את ליבו.

  • תיאור המקום

    קבר רבי אלעזר בן ערך נמצא בגליל סמוך למושב עלמה. כבר רבי בנימין מטודלה מזכיר את מקום קבורתו ביישוב העתיק ששכן שם, וכך הוא מוזכר גם במקורות של נוסעים אחרים. הציון נמצא תחת סככה רחבת ידיים והוא מוקף חומת אבן נמוכה.

  • אודות

    הגמרא מתארת כי פעם אחת היה רבן יוחנן בן זכאי מהלך על החמור, והיה תלמידו רבי אלעזר מחמר אחריו. בשדה באמצע הדרך כשהיו שניהם לבדם, ביקש רבי אלעזר רשות לדרוש בפני רבו במעשה מרכבה. ירד רבן יוחנן להקשיב לדברי תלמידו. "מיד פתח רבי אלעזר בן ערך במעשה המרכבה ודרש, וירדה אש מן השמים וסיבבה כל האילנות שבשדה; פתחו כולן ואמרו שירה (חגיגה דף י"ד ע"ב)

    במקום אחר מספרת הגמרא מעשה שאירע לו לרבי אלעזר, ואשר יש בו לשפוך אור על התעלומה כיצד לא נשתיירה בידינו תורתו של תלמיד חכם כה מבטיח. כאשר נפטר רבן יוחנן בן זכאי התקבצו כל החכמים ביבנה וביקשו לקבוע אותה לבית המדרש המרכזי והקבוע, מקום מושב הסנהדרין. אולם אשתו של רבי אלעזר עודדה אותו שלא להצטרף אליהם אלא להשאר במקום מושבו באמאוס שהתנאים בו היו טובים יותר. ההנחה שלה הייתה כי בסופו של דבר יקבע המרכז הרוחני במקום מושבו של בכיר החכמים – בעלה רבי אלעזר. בנסיבות שאינן ברורות איבד בתקופה זו רבי אלעזר בן ערך את כל תלמודו, עד שכאשר באו חבריו לבקרו לא ידע אפילו לקרוא פסוק כצורתו, ובמקום "החודש הזה לכם" קרא בפניהם "החרש היה לבם". לבסוף ביקשו חכמים עליו ושבה אליו דעתו (שבת קמ"ז). 

כתובת והוראות הגעה

מושב עלמה
דילוג לתוכן