banner icon

קבר רבי אליעזר בן רבי יוסי

Line
banner icon

"כל מקום שאתה מוצא דבריו של ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי בהגדה, עשה אזנך כאפרכסת". (חולין פט, א)

תנא מתלמידי רבי עקיבא המאוחרים. נודע בעיקר במדרשי האגדה שנמסרו משמו.

רבי אליעזר בן רבי יוסי נמנה על החכמים שנכנסו לאושא שבגליל לאחר שנחרבה ביתר במרד בר-כוכבא, והסנהדרין גלתה צפונה. בברייתא חשובה שנמסרה משמו – ברייתא של ל"ב מידות – הוא כינס וערך את כל האופנים שהתורה נדרשת בהן באגדה.

רבי אליעזר ברבי יוסי היה נצר לאחת השושלת המיוחסות בשבט בנימין – משפחת בני סנאה. גדולתו באגדה הייתה לשם דבר, עד שרבי יוחנן קרא לכל מי שיכול "לעשות אוזנו כאפרכסת" כדי שלא להחמיץ דבר ממדרשיו (חולין פ"ט ע"א). ייתכן שמיעט לעסוק בפסיקת הלכה בשל שגגה שכמעט ויצאה תחת ידו בצעירותו, כאשר על פי עדותו ביקשו להעלות עבד למעמד של כהונה (כתובות כ"ח ע"ב). 

  • תיאור המקום

    קברו של רבי אליעזר ברבי יוסי נמצא מצפון לעיר צפת, סמוך למושב דלתון. בסמוך אליו קבורים גם אביו רבי יוסי וכמה מאחיו. אזור זה מכונה בשם דלתון העתיקה, ונמצאו בו גם שרידי בית כנסת ובו כתובת בארמית, וכן כמה בורות מים. הקבר עצמו הינו מערה בסלע שפיתחה מצוין בכחול.

  • אודות

    כמרבית חכמי דורו, חי ופעל רבי אליעזר ברבי יוסי באיזור הגליל. עם זאת, מובאות משמו שתי עדויו נדירות על כלי המקדש שנלקחו לרומא על-ידי טיטוס כאשר שב מכיבוש ירושלים. ישנה מחלוקת לגבי אופן הזאת הדמים על הפרוכת על-ידי הכהן הגדול ביום הכיפורים: האם טיפי הדם נוגעים ממש בפרוכת, או רק ניתזים כנגדה באויר? רבי אליעזר ברבי יוסי מעיד (תוספתא יומא פ"ב ה"ד) "אני ראיתיה ברומי והיו עליה טיפי דמים". מחלוקת אחרת קיימת לגבי הציץ שהיה מעטר את מצחו של כהן הגדול. על הציץ היו כתובת המילים "קדש לה'", והחכמים נחלקו האם הכיצוב היה בשורה אחת או בשתי שורות. רבי אליעזר ברבי יוסי מעיד (סוכה ה' ע"א) "אני ראיתיו ברומי וקדוש עליו קודש לה' בשיטה אחת". על נסיבות הגעתו לרומא מספר התלמוד (מעילה דף י"ז ע"א) כי יצא לשם יחד עם רבי שמעון בר-יוחאי כדי לפעול לביטול גל של גזרות שכוונו כנגד אורח החיים היהודי. השליחות הוכתרה בהצלחה בזכות הצלחתם של חכמי המשלחת לרפא את בת הקיסר מן הרוח הרעה שפקדה אותה, ובנסיבות אלו הותר להם גם להכנס אל אוצר הקיסרות. 

     

כתובת והוראות הגעה

דלתון
דילוג לתוכן