banner icon

קבר רבי אושעיא איש טירייא

Line
banner icon

"אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה שאהב הקב"ה לאבא אושעיא איש טיריא בוז יבוזו לו" (ויקרא רבה ל, א)

 

אמורא ארצישראלי שחי בגליל בדור הרביעי. נודע במידת חסידותו ובהקפדתו על קלה כבחמורה. 

רבי אושעיא (נקרא לעיתים גם "רבי הושעיא") חי בכפר טרייא שבגליל בתקופת התלמוד הירושלמי. לפרנסתו עבד ככובס, ולכן היה מקפיד ללבוש בגד צמר בצבע אחד, כדי שלא יחשדו בו שגזל את הצמר מעט מעט מבגדי הלקוחות (ירושלמי ב"ק פרק י הל' י). 

רבי אושעיא נולד ביום בו נפטר רבי אבון (אבין) , ובני דורו קראו על כך את הפסוק "וזרח השמש ובא השמש", היינו שר' אושעיא ממלא את החלל שהותיר אחריו רבי אבין (ב"ר, פרשה נ"ח). בעת פטירתו ראו את מיטתו פורחת באוויר, היינו שמלאכי השרת בכבודם ובעצמם התעסקו בכבוד המת מפאת צדקתו, וקראו עליו את הפסוק "אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה" שאהב הקב"ה את ר' אושעיא – "בוז יבוזו לו" (ויקרא רבה, פר' ל)

 • תיאור המקום

  ציון קברו של האמורא רבי אושעייא איש טירייא נמצא צפונית מערבית לפקיעין הישנה, בסמוך למעיין הנקרא עין טיריא. תחת נופו של עץ אלון עתיק נמצאת מצבת אבן ועליה הכיתוב "ציון האמורא רבי אושעיא איש טיריא זיע"א". זיהוי זה נסמך על מסורת קדומה שנמסרה בעל-פה מדור לדור בין תושביה היהודים של פקיעין וסביבתה.

 • אודות

  מתורתו של רבי אושעיא איש טירייא לא נשתיירו בידינו אלא כמה עדויות על מנהגיו ומידת חסידותו. בין השאר מסופר עליו (ירו' ב"מ פ"ח ה"א) כי הלך בדרכו של שמעון בן שטח בהקפדתו על מצוות השבת אבדה. שמעון בן שטח קנה חמור מנכרי ומצא אבן יקרה תלויה בצווארו, ושמחו תלמידיו על המציאה. אולם שמעון בן שטח סירב לקחת את האבן היקרה לעצמו, אלא קידש את השם והשיב את האבדה לנכרי, באמרו: "חמור קניתי, אבל אבן טובה – לא קניתי". אף אבא אושעיא איש טירייא, בעת שהיה כובס את הבגדים בנהר, מצא תכשיטים שנשמטו לאחת מנשות האצולה הרומאית ששהתה אז בארץ. כאשר ביקש רבי אושעיא להשיב לה את האבידה אמרה כי אין לה צורך בתכשטים אלו, שיש לה כדוגמתם בבית. אולם רבי אושעיא עמד על דעתו והסביר לה כי לפי חוקי תורתו חובה עליו להשיב את האבדה, דבר שהביא את אותה בת-אצולה לקרוא בהתפעלות "ברוך ה' אלוקי היהודים". 

   

 • אירועים שנוהגים לקיים באתר

  על אף שתאריך פטירתו של רבי אושעיא אינו ידוע, נוהגים לעלות לקברו במיוחד בט"ו באב

כתובת והוראות הגעה

פקיעין
דילוג לתוכן