banner icon

קבר התנא רבי דוסא בן הרכינס

Line
banner icon

רבי דוסא בן הרכינס: אומר שינה של שחרית, ויין של צהרים, ושיחת ילדים, וישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ – מוציאין את האדם מן העולם (אבות ג, י)

תנא מדור יבנה. האריך ימים הרבה וזכה לכבוד מיוחד בקרב חבריו התנאים.

 

רבי דוסא בן הרכינס היה חכם ועשיר גדול. העיד על מסורות הלכתיות מדורות עברו. במצבים בהם נדרשה הכרעה מיוחדת היו מתייעצים עמו, וכאשר התחדשו חידושי הלכה חשובים בבית המדרש היו באים ליידע אותו בהם. 

רבי דוסא זכר שאמו של רבי יהושע היתה מביאה את עריסתו לבית המדרש כדי שידבק לבו באהבת התורה (ירושלמי יבמות סוף פ"א). הוא סבר כי למרות חילוקי הדעות ההלכתיים יש לחכמים לכבד בסופו של דבר את סמכות הנשיא ואחדות הפסיקה. רבי דוסא הוכיח זאת מכך ששמות הזקנים חברי הסנהדרין שהיו בדורו של משה לא נתפרשו כדי שלא ניתן יהיה להשוות אליהם את חברי הסנהדרין בדורות אחרים, וכך לא ניתן יהיה לפקפק בסמכותו של שום הרכב. 

 

  • תיאור המקום

    קברו של התנא רבי דוסא בן הרכינס נמצא בעיר צפת, באותו המתחם המיוחס לבית מדרשם של שם ועבר. מערת הקבר נמצאת תחת מבנה אבן שהכניסה אליו היא מתוך חצר מרוצפת קטנה. 

     

  • אודות

    מעמדו המיוחד של רבי דוסא בן הרכינס בא לידי ביטוי כאשר פרצה המחלוקת בין רבן גמליאל ורבי יהושע בעניין קידוש החודש. רבן גמליאל חקר עדים שהעידו כי ראו את הלבנה, קיבל את עדותם וקבע לפיה את מועד ראש-החודש. רבי יהושע טען כי יש בעדות זו סתירה פנימית והיא אינה מתיישבת עם ההגיון האסטרונומי של מחזור הירח, וקרא לרבן גמליאל לחזור בו. רבי דוסא בן הרכינס תמך בעמדתו של רבי יהושע, אולם רבן גמליאל לא חזר בו ואף דרש מרבי יהושע לבוא אליו ביום הכיפורים שחל להיות לפי חשבונו של רבי יהושע, ובכך לחלל את קדושת היום. בצר לו בא רבי יהושע להתייעץ עם רבי דוסא, אולם רבי דוסא – למרות תמיכתו בעמדה ההלכתית של רבי יהושע – הראה לו את חשיבות הציות לנשיא הסנהדרין ועודד את רבי יהושע למחול על כבודו ולקבל את פסיקתו של רבן גמליאל (משנה ראש-השנה פ"ב מ"ט). בערוב ימיו של רבי דוסא נפסקה הלכה חדשה בדיני יבמות. רבי דוסא עצמו כבר היה ישיש מכדי לפקוד את ספסלי בית המדרש, וגדולי הדור שכיבדו אותו מאוד הלכו במיוחד לביתו לעדכן אותו בפסק ההלכה החדש. חברי המשלחת היו רבי יהושע, רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא. רבי דוסא – שהיה עשיר מאוד – כיבד את הבאים והושיבם  על מיטות של זהב תוך שהוא מפליג בשבחו של כל אחד מהם. החכמים, שחששו כי פסק ההלכה החדש אינו מקובל על רבי דוסא – הלכו סחור סחור ודנו איתו בנושאים שונים בהלכה עד שהגיעו לדיני יבמות ושאלו אותו לדעתו. או אז הסתבר כי עמדתו המקורית של רבי דוסא דווקא תאמה את עמדתם של החכמים בבית המדרש, ומי שחלק עליה היה אחיו של רבי דוסא – רבי יונתן בן הרכינס. רבי דוסא אף חיזק את עמדתו ואמר להם  כי היא מבוססת על מסורת הנמשכת לאחור עד ימי של חגי הנביא: "מעיד אני עלי שמים וארץ, שעל מדוכה זו ישב חגי הנביא, ואמר שלשה דברים…" (יבמות דף ט"ז ע"א). 

     

כתובת והוראות הגעה

צפת
דילוג לתוכן