banner icon

קבר התנא רבי אליעזר בן יעקב

Line
banner icon

תני שמעון בן עזאי אומר: מצאתי מגלת יוחסין בירושלים, וכתוב בה … משנת ר' אליעזר בן יעקב קב ונקי (יבמות מ"ט ע"ב)

תנא מן הדור הסמוך לחורבן המקדש. משנתו היתה לשם דבר בצמצום ובדייקנות שלה – "קב ונקי"

 

רבי אליעזר בן יעקב חי כנראה בירושלים, ופסיקות הלכה רבות שלו מתייחסות לסדרי העבודה במקדש. בשל המהימנות הרבה של מסורותיו ופסיקותיו הוא נמנה על התנאים הבודדים שהלכה כמותם בכל מחלוקת, ויש מקומות שפוסקים לפי שיטתו ואפילו כנגד הכלל "יחיד ורבים הלכה כרבים"

משפחתו של רבי אליעזר בן יעקב באה מחוגי הכהונה והלויה, והוא שימר ידע חשוב על מבנה המקדש. לפי דעתו של רב הונא בתלמוד הבבלי, מסכת מידות כולה – המתארת את האדריכלות של המקדש ודרכי התנהלותו – נשנתה כולה על-ידי רבי אליעזר בן יעקב. בנוסף מצאנו מפסיקותיו בדיני שבת ועירובין, לוה ומלוה, גיטין וקידושין, וכן מדרשי אגדה. יש מחכמי ישראל שסברו כי היה חכם נוסף בשם זה והיה מתלמידי רבי עקיבא, ולא תמיד ניתן להבחין ביניהם.

  • תיאור המקום

    "רחוק מעט ממקום ר' אבא חלפתא יש קבר ר' יעקב אביו של ר' אליעזר בן יעקב קב ונקי, ויש גל אבנים על קברו לציון. קרוב לו ר' אליעזר בנו במערה סתומה, ובית גדול בנוי לפניה, ושם נכנסים להתפלל" – כך מתאר רבי משה באסולה את מקום קברו של רבי אליעזר בן יעקב לצד הקברים הסמוכים לו. מסורת ותיקה זו ממקמת את הקברים ליד כפר חנניה. 

  • אודות

    על אף שידע לתאר את המקדש ומידותיו בפרטי פרטים, לא נמנע מלציין בענווה כאשר לא זכר משהו. כך אנו מוצאים משמו פעמיים במשנה את האמירה המופלאה: "שכחתי מה הייתה משמשת (משנה מידות ב, ד; הובא גם ביומא דף ט"ז ע"א). דודו היה לוי ועבד במקדש, והוא מספר עליו כי פעם אחת מצאו אותו ישן על משמרתו ושרפו את כסותו (משנה מידות א, ב). עדות נוספת שהביא רבי אליעזר בן יעקב מתארת את חגיגת ההושענות והקפת המזבח בכל יום בחג הסוכות (תוספתא סוכה פ"ג הל' ב)

כתובת והוראות הגעה

כפר חנניה
דילוג לתוכן