banner icon

מקום התגלות ספרא דצניעותא

Line
banner icon

מהו סודו של הספר? אמר רבי שמעון: חמשה פרקים הם, שנכללים בהיכל הגדול, וממלאים את כל הארץ (הקדמת ספרא דצניעותא, זוהר ח"ב, דף קע"ו ע"א)

ספר סודות עליונים שגילה הרשב"י לתלמידיו. מצוטט בחלקי הזוהר האחרים "תאנא בצניעותא דספרא". 

"ספרא דצניעותא" הוא חלק מספר הזוהר המופיע בסוף פרשת תרומה. רשב"י מביא משמו של הספר הסבר לאחד מסודות המשכן, ולאחר מכן מצוטט הספר כולו. ספרא דצניעותא כולל חמישה פרקים והוא כתוב בתכלית הקיצור – "מגלה טפח ומסתיר אלפיים אמה".

לשונו של ספרא דצניעותא חידתית וקשה להבנה. הספר נזכר במקומות אחרים בזוהר העוסקים בסודות הבריאה ובמעשה בראשית, בעיקר באידרא רבה – שם מבאר רשב"י את דבריו ומוסיף עליהם כהנה וכהנה. האר"י הקדוש כתב ביאור מקיף לספרא דצניעותא (שער מאמרי רשב"י), וממנו החל להופיע אור תורתו לעולם. אף הגר"א כתב פירוש לספרא דצניעותא והוא יסוד מוסד בשיטתו בקבלה. 

  • תיאור המקום

    המקום המיוחס להתכנסותו של הרשב"י עם תלמידיו לגלות להם סודות הספרא דצניעותא הוא באיזור עין זיתים, במקום ציון קברו של רבי יוסי דמן פקיעין. "והנה בזה ההר יש כמו קבוץ סלעות בעגול ממנו, ובאמצעותם הוא המקום שנתקבצו שם הרשב"י ע"ה ותלמידיו ללמוד שם ספרא דצניעותא דפרשת תרומה, ובאותו מקום עצמו קבור ר' יוסי דפקיעין" (שער הגלגולים ל")

  • אודות

    בספר הזוהר מובא משל למעמדו של ספרא דצניעותא כמקור לחכמות ודרושים רבים שהתפתחו ממנו. המשל הוא לאדם שהיה גר בין ההרים, והיה מנותק ממקום היישוב ולא היה יודע במנהגות בני האדם. והיה אותו איש  זורע חיטים וקוצרן, זורע חלק מן היבול, ואת היתרה היה אוכל. וכיוון שלא היה יודע דבר בענייני אפיה, היה כוסס את גרעיני החיטה גופם. יום אחד ירד אותו אדם מן ההרים והגיע לעיר. קיימו בו מצוות הכנסת אורחים והביאו לו לחם. טעם מן הלחם וערב לחיכו. שאל אותם: ממה מכינים לחם? אמרו לו: מחטים. ליום אחר הגישו לו תופינים. טעם מהם וערבו לחיכו. שאל אותם: ממה מכינים תופינים? אמרו לו: מחיטים. וכך היה טועם מאפים ומיני קדרה שונים, ועל כולם אמרו לו שהם עשויים מחיטים. אמר: ודאי כל אותם טעמים הם בהישג ידי שהרי אני אוכל את החיטה עצמה, אלא שאבדו ממני כל הטעמים שלא הכרתי את אותם מעדני עולם. כך מי שהוא לומד את הכללים הוא אוחז בשורש החכמה אך אינו מכיר את עושר הטעמים והמעדנים היוצאים מהם (זוהר ח"ב, דף קע"ו ע"א)

כתובת והוראות הגעה

עין זיתים
דילוג לתוכן