banner icon

מערת שם ועבר

Line
banner icon

"ובשעה שבקשו אומות העולם לתעות מדרכיו של הקב"ה, העמיד להם הקב"ה שני גדולים… שֵם ועֵבֶר – והיו מתרין בהן" (בראשית רבה, פר' נ"ב, י"א).

שֵם ועבֶר היו מצאצאי נח, שומרי מסורת האמונה בא-ל אחד. בבית מדרשם למדו אבות האומה.

שֵם ונינו עֵבֶר זכו לאריכות שנים מופלגת עד ימי האבות, וכך יכלו האבות ללמוד מתורתם. שֵם היה בנו הנבחר של נח, אבי השושלת ממנה עמד כעבור עשרה דורות אברהם העברי . עֵבֶר שמהווה את אחת החוליות בשושלת שבין נח לאברהם היה נינו של שם, אשר בימיו נפלגה הארץ.

 

פילוג הארץ לשפות שונות בא בעקבות חטא "דור הפּלגה" – הניסיון לבנות מגדל שראשו מגיע השמימה (בראשית י"א). על פי המדרש סרב עֵבֶר לקחת חלק בבניית המגדל, ובזכות כך זכה לשמר את השפה המקורית שבה נברא העולם – העברית. יחד עם סבו הגדול שֵם שימר עֵבֶר את יסודות האמונה בא-ל אחד. במדרש נאמר כי כאשר רבקה בקשה לדרוש את ה' בזמן הריונה הלכה לבית מדרשם של שם ועבר. וכמו כן נזכר במדרש כי יעקב אבינו למד בבית המדרש של שם ועבר, ולימד את בנו יוסף את ההלכות שלמד שם (ראו על כך לקמן).

 • תיאור המקום

  מערת שם ועבר היא מערת קבורה בתחומי העיר העתיקה של צפת. במערה כוכי קבורה מתקופות שונות, ועל גביה מבנה עשוי אבן. במתחם זה קבורים על פי המסורת גם התנאים רבי דוסא בן הרכינס, שמעון בן עזאי ורבי נחמיה. 

   

 • אודות שם ועבר

  שֵם ועבֶר היו דמויות מרכזיות בשושלת היוחסין שמנוח ועד אברהם אבינו. שם היה בנו הבכור של נוח, אביהם של כל העמים ה-"שמיים" וביניהם אשור וארם. עבֶר היה נינו של שֵם, ועל מעמדו הייחודי תעיד העובדה כי שֵם עצמו מוזכר בתנ"ך ביחוס ישיר אליו: " וּלְשֵׁם יֻלַּד גַּם הוּא, אֲבִי כָּל בְּנֵי עֵבֶר". אברהם אבינו היה נין-נינו של עבר, ועל כן הוא מכונה "אברהם העברי". 

   

  שם ועבר האריכו ימים יתר על שאר בני דורם; שם – עד לימי האבות אברהם ויצחק, ועבר – עד לימיו של יעקב אבינו. מלכי צדק מלך שלם שיצא לקראת אברהם כשחזר ממלחמתו במלכים ששבו את לוט בן אחיו (בראשית י"ד פס י"ח), ואשר הוא מכונה בפסוק שם: "כהן לא-ל עליון", הוא עצמו לדעת חז"ל שם בן נח (סדר עולם פרק כ"א; אבות דר"נ פ"ב; בראשית רבה וירא פר' נ"ו ועוד).

   

  על פי המדרש אברהם אבינו עצמו הלך לבית מדרשו של שם ועבר כאשר התקשה בהבנת ספר יצירה ("בית המדרש" ח"ו עמ' 36). כאשר עשה אברהם אבינו משתה גדול ביום שבו נגמל יצחק (בראשית כ"א ח'), השתתפו במשתה שם ועבר (תנחומא ישן וישלח סי' כג; רש"י בראשית שם). וכאשר נפטר אברהם: "שם ועבר היו מהלכין לפני מיטתו" (בראשית רבה חיי שרה פר' סב).

   

  על רבקה נאמר בתורה שכאשר התרוצצו הבנים בקרבה, הלכה "לדרוש את השם" (בראשית כ"ב, כ"ה). ועל כך אמרו חז"ל כי לצורך זה הלכה לבית מדרשם של שם ועבר (בראשית רבה תולדות פר' ס"ג).

   

  על יעקב אבינו נאמר בתורה שהיה "איש תם יושב אהלים" (בראשית כ"ה כ"ז). ועל כך אמרו חז"ל: "שני אהלים, בית מדרשו של שם ובית מדרשו של עבר". (בראשית רבה [תולדות] פר' ס"ג). וכאשר ברח מפני עשו אחיו לחרן, הסתתר בדרכו ארבע עשרה שנה בבית מדרשו של עבר (סדר עולם פ"ב). ויעקב אבינו מסר לבנו יוסף את כל ההלכות שמסרו לו שם ועבר  (בראשית רבה [וישב] פר' פ"ד). ודברים אלו הועברו על ידי בנימין לבנו שנקרא: מופים (בראשית רבה [ויגש] פר' צ"ד).

המשך קריאה אודות המקום

המסורת אודות קברי שם ועבר בתוך העיר צפת נזכרת רק בדורות האחרונים (גבעת שאול [הורנשטין] עמ' 40). המקום היה בבעלות ערבים אשר בגלל קדושת המקום אשר הוחזק אצלם כקברו של שם, לא הניחו ליהודים להיכנס לשם. רבינו חיים ויטל תלמיד האר"י בספרו שער הגלגולים (הקדמה ל"ז) כותב: "לדרום צפת תוב"ב לצד דרום המגדל יש מעיין אחד ונקרא מעין החדש. ושם קרוב אליה מערה אחת, וקורים אותה: אולד יעקב (כלומר "בני יעקב"), ושם כנגד המעיין ממש לצד צפון בנין נאה ובתים נאים, וכל העולם אומרים כי שם קבור רבי דוסא בן הרכינם וכן אמת, ואין צדיק אחר קבור שם אלא הוא לבדו". ואפשר שכוונתו לומר שבבניין המתואר לא קבור אדם אחר זולתי רבי דוסא בן הרכינס, אך אין זה שולל את האפשרת שבמקום אחר במתחם (אולי במערה) נמצאים קברות שם ועבר. ויש להזכיר בהקשר זה כי אכן קיימות מסורות שמוסרות כי במקום נמצא בית מדרשם של שם ועבר, מבלי להתייחס למקום קבורתם. ומעניין עוד לציין כי אמנם ציון קבר שם בן נח במקום זה, הגיע כפי הנראה דרך מסורת מוסלמית, אך בסיבוב ר' פתחיה מרגשבורג (שביקר בארץ בערך בשנת ד' תתק"מ [1180]) כתוב:  כתוב: "בארץ סיחון ועוג אין בו עשב וצמח, כמהפכת סדום ועמורה, וראה קבר ארוך שמונים אמות, ואמרו הישמעאלים שהוא קבר של שם בן נח, אבל היהודים לא אמרו זה". 

דילוג לתוכן