banner icon

מערת האידרא רבה

Line
banner icon

"עֵת לַעֲשׂוֹת לַיְיָ הֵפֵרוּ תּוֹרָתֶךָ" -הזמן מועט, ובעל החוב דוחק. וכרוז קורא בכל יום, אולם עובדי השדה הנם מעטים, ונמצאים הם רק בשולי הכרם, והם אינם משגיחים ואינם יודעים לאיזה מקום הם הולכים כראוי. לכן התכנסו החברים לאידרא, עטויי שריון וחרבות ורמחים בידיכם…" (פתיחת האדרא, זוהר ח"ג דף קכ"ז ע"ב; מתורגם) 

מקום "האידרא רבה" – הכינוס הגדול שבו גילה רשב"י לתלמידיו את סודות ההנהגה העליונה

האידרא רבה היא חלק מרכזי בספר הזוהר הקדוש המופיע בפרשת "נשא" (זוהר ח"ג, דף . בפתיחת האדרא בוכה רשב"י – "וי לי אם אגלה, וי לי אם לא אגלה", שכן גילוי סתרי תורה יכול אמנם להביא ברכה לעולם, אולם טמון בו גם פוטנציאל לנזק רב. 

רשב"י החליט לבסוף לגלות את החידושים הנוראים של האידרא משום "עת לעשות לה' הפרו תורתך", ומכיוון שהגיע העת לייצב את העולם ולתת לבני האדם חכמה חדשה להתמודד עם קשיי הגלות. את חברי האידרא הוא השביע בפסוק "ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה", כדי שלא יבינו את הדימויים והמשלים כאילו חס וחלילה יש לאלוקות גוף או דמות הגוף. קריאת האידרא רבה היא חלק מרכזי ממנהג תיקון ליל שבועות, והיא אחד היסודות לכל קבלת האר"י הקדוש. 

  • תיאור המקום

    מערת מקום האדרא רבה קדישא נמצאת סמוך למירון, ליד קבר בניו של רבי יוסי. מעל המערה ישנו מבנה שגגו מקומר ובו כמה פתחים. על-פי המסורת התקיים במקום כינוס האדרא הגדול, ואף נטמנו שם החכמים שנפטרו לבית עולמם בתום אותו מעמד – רבי ייסא, רבי חזקיה ורבי יוסי בן יעקב. 

     

  • אודות

    עשרה מבני חבורתו של רשב"י התקבצו לשמוע את סודות "האידרא", ואליהם נלוו פמליא של מעלה. במהלך האידרא פנה רשב"י לכל אחד מן החכמים בתורו וביקש ממנו להסביר "תיקון" אחר במידות ההנהגה העליונה. רשב"י הוסיף וביאר להם את כוח לימוד התורה כשתיאר להם כיצד נתקנים הדברים בעולמות העליונים ממש באותה עת שהדברים מתבארים בפי התלמידים בעולם הזה. חששו של רשב"י מפני גילוי הנסתרות התגלה כמוצדק כאשר שלושה מבני החבורה – רבי יוסי בר' יעקב, רבי ייסא ורבי חזקיה – נפטרים לבית עולמם בסיום מעמד האידרא. והיה ר' שמעון חושש שמא נגזרה הגזרה על כל בני החבורה, עד שהודיעוהו מן השמים "זכית רבי שמעון, וזכו החברים שעמך, שהתגלו לכם דברים שלא נודעו לאף בריה עד עתה". והיה רבי שמעון שמח ורבי אבא עצוב על מותם, עד שאמר רבי שמעון מילה ונפקחו עיניו של רבי בא לראות את מעלת כבודם של החברים בגן עדן העליון, ונחה דעתו. מאותו זמן לא נפרדו עוד שבעת החברים והיו עוסקים בסודות שנגלו להם. עוד רבי שמעון תהה מדוע לא הגיע אליהו הנביא עם כל פמליא של מעלה למעמד האידרא. אמר לו אליהו: "חייך, במשך שלושה ימים ביררו במתיבתא דרקיעא מי זכאי להגיע לאותו מעמד, ואף אני הייתי מיועד לבוא אלא שבאותו זמן בדיוק נקלע רב המנונא לצרה ונשלחתי להצילו מיד רודפיו, ויכולתי לחזור רק לאחר שאתם סיימתם את למודכם הנפלא". (זוהר ח"ג, דף קכ"ט-קמ"ד). 

כתובת והוראות הגעה

דילוג לתוכן