banner icon

קבר בנימין הצדיק

Line
banner icon

אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: ריבונו של עולם, אתה אמרת כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא…

חכם מתקופת התנאים. היה ממונה על קופה של צדקה.

בנימין הצדיק מוזכר בשמו רק פעם אחת בתלמוד. הוא היה מגבאי הצדקה, והיה אחראי על גביית כספים וחלוקתם לעניים. 

בנימין הצדיק חי כנראה בשלהי תקופת בית המקדש השני. בתפקידו כגבאי צדקה היה פוגש יום יום את כל האנשים קשי-היום שהיו דופקים על דלתו בתחינה לצדקה, על מנת שיוכלו לקנות מעט אוכל ולהחיות את נפשם. התלמוד מספר כי בזכות מסירותו של בנימין על מצוות הצדקה זכה להירפא ממחלה קשה.

 • תיאור המקום

  קבר בנימין הצדיק נמצא ברחוב לוחמי הגטאות בעיר צפת. המקום איננו חלק מבית עלמין, ואין ציוני קברים אחרים הסמוכים אליו. במקום בית כנסת קטן, ובתוכו מוצב לוח אבן ועליו סיפורו של בנימין הצדיק. בשנים האחרונות רוצפה סביבת הקבר, המקום מתוחזק ואף מתקיימים בו סדרי לימוד ושיעורים. הקבר ומקומו מוזכרים ב"שער הגילגולים" (הקדמה ל"ז) של רבי חיים וויטאל בשם האר"י.

 • אודות בנימין הצדיק

  יש הסוברים שבנימין הצדיק הלא הוא "אבא בנימין" המוזכר עוד כמה פעמים בתלמוד בתור חכם הדורש באגדות בנושא התפילה. בין השאר מובאת מפיו האמירה "אין תפילת של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת". אולם זיהוי זה בין שני האישים אינו וודאי.

   

  כגבאי צדקה, היווה בנימין הצדיק כתובת לכל מי שרצה לתרום מכספו לעניים. בנוסף, היה הוא פונה לאנשים בעלי יכולת כלכלית ומשדלם להפריש מרכושם לטובת מעוטי היכולת. כל מי שהפקיד את כספו אצל בנימין הצדיק ידע כי ייעשה בכסף שימוש הגון, וכל עני שדפק על דלתו ידע כי בנימין יעשה ככל שביכולתו כדי לעזור לו. פעם אחת דפקה על דלתו אלמנה אחת ולה שבעה ילדים. קופת הצדקה הייתה ריקה לגמרי ובנימין לא ידע כיצד לעזור לה. התחננה האישה לפני בנימין ואמרה לו: "אם אין אתה מפרנסני, הרי אישה ושבעה בניה מתים". הוציא בנימין משארית כספו שלו ומסר לאותה אישה, והלכו היא ובניה והחיו את נפשם. לימים חלה בנימין במחלה קשה. על פי המסופר בתלמוד (בבא בתרא י"א) באו מלאכי השרת לפני הקב"ה ואמרו לפניו: ריבונו של עולם, הרי ידוע כי כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. והנה בנימין, הרי קיים לא נפש אחת אלא שמונה – אותן שמונה נפשות של האלמנה וילדיה, וכי כך יעלה בחלקו שימות ממחלתו בלא עת? באותה שעה נחתם דינו של בנימין לחיים, והוסיפו על שנותיו עוד עשרים ושתיים שנה, לקיים מה שנאמר "וצדקה תציל ממוות". 

   

 • אירועים שנוהגים לקיים באתר

  על-פי המסורת, יום ההילולה של בנימין הצדיק הוא ב-כ"ט אב, ערב ראש חודש אלול.

 • סגולות

  נוהגים להרבות בצדקה לכבודו של בנימין הצדיק שהתפרסם במצוות הצדקה, ומתפללים לאריכות ימים ולרפואה שלמה "בסוד וצדקה תציל ממוות". 

דילוג לתוכן