banner icon

קבר אלקנה אבי שמואל הנביא

Line
banner icon

"זה אלקנה שהיה מדריך את ישראל ומעלה אותם בירושלים בכל שנה ושנה" [קהלת רבה פרשה ה']

אביו של שמואל הנביא. חנה, אמו של שמואל הנביא הייתה אחת משתי נשותיו. חי בתקופת השופטים, והיה עולה עם משפחתו למשכן ה' בשילה בכל שנה.

אלקנה היה נשוי לחנה ולפנינה. לפנינה היו ילדים, ואילו חנה הייתה עקרה במשך שנים ארוכות. אלקנה ניסה לנחם את חנה באמרו "אנוכי טוב לך מעשרה בנים", אולם חנה הוסיפה להתפלל ולהתחנן עד שנפקדה בפרי בטן. את בנם הראשון – שמואל – הקדישה חנה לה'.

 

אלקנה היה לוי מצאצאי בניו של קורח. חז"ל מסבירים כי מעטים היו עולים לרגל באותם ימים, ואלקנה היה מעורר את הלבבות ומעלה אתו את האנשים למשכן ה' שהיה אז בשילה: בכל שנה היה עולה לרגל בדרך אחרת והיו לנים ברחובה של עיר "והייתה המדינה מרגשת, והיו שואלים להן: להיכן תלכו? ואומרים: אל בית האלקים שבשילה שמשם תצא תורה.. ואתם – למה לא תבואו עמנו? מיד עיניהם משגרות דמעות. אמרו להן: נעלה עמכם? אמרו להם: הן…" [אליהו רבה פרשה ט].

  • תיאור המקום

    ציון אלקנה נמצא בסמוך ליישוב כדיתה, מזרחית למירון. במקום נמצא גם ציון קברו של רבי בנאה – אחד מאמוראי ארץ ישראל. וכך מתאר את המקום רבי חיים ויטאל תלמידו של האר"י הקדוש: "הר גדול ובראשו סלעים רבים וביניהם עמק, שם מערה ובה קבר אלקנה אבי שמואל הנביא". לא רחוק משם נמצא גם קברו של רבי כרוספדאי, וכן מערת האידרא. (יש לציין כי נוסעים רבים בתקופות שונות טענו שקבר אלקנה נמצא סמוך לקברו של שמואל הנביא ברמה, אך בהגהה שלר רבי שמואל ויטאל, בנו של רבי חיים ויטאל כתב במפורש אודות הזיהוי של אביו: "שלא כמו שאומרים העולם שהוא קבור עם בנו שמואל הנביא בעירו ברמתה").

דילוג לתוכן