banner icon

חופש המידע

Line
banner icon

פירוט מבנה המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים


תיאור תחומי האחריות של מרכז

המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים הינו גוף  ממשלתי השומר, מתחזק ומתפעל קרוב לכ-130 אתרים המוכרים כקדושים לעם היהודי מדורי דורות, כדוגמת קבר רחל אימנו בדרך אפרתה, קבר רבי שמעון בר יוחאי במירון, קבר דוד המלך בירושלים, קבר שמואל הנביא ועוד.

המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים פועל מכוח החלטות ממשלת ישראל בדבר הקמת ארגון גג של כל הגורמים הממשלתיים והציבוריים הקשורים באתרי המקומות הקדושים בישראל, על מנת לקדם פעילות חינוך והסברה וחיזוק מעמד האתרים הקדושים וכן להבטחת יישומן של תקנות השמירה על המקומות הקדושים ליהודים, התשמ"א-1981 במקומות הקדושים ליהודים בארץ ישראל.

המרכז פועל כזרוע של המשרד לשירותי דת בכל הקשור לאחזקה ופיתוח של אתרי המקומות הקדושים בארץ ישראל. מתוקף תפקידו, מטפל המרכז הארצי בשגרת התחזוקה השוטפת של האתרים הקדושים ואחראי על פעולות סדרנות ואכיפת הסדר במקום הקדוש, אספקת שירותים כמו מים, חשמל, ניקיון, אספקת תשמישי קדושה ועוד לטובת המבקרים במקומות הקדושים.

כמו כן, מטפל המרכז בהילולות ובאירועים הקשורים לאתרי המקומות הקדושים בישראל כגון הילולת הרשב"י במירון, הילולת יום הזיכרון לרחל אמנו ועוד.
המרכז אף עוסק באיסוף כספי צדקה ותרומות מהמבקרים באתרים הקדושים המצויים בתחום אחריותה למטרות אלו, לרווחת המבקרים.

בשנה האחרונה ביקרו במקומות הקדושים הנתונים לאחריות החברה קרוב ל-3 מיליון איש, כאשר המבקרים באתרים באים מכל שכבות החברה הישראלית, דתיים וחילוניים כאחד ואף רבים מבין המבקרים הינם תיירים יהודים ושאינם יהודיים מכל קצוות תבל.

כחלק מפיתוח האתרים הקדושים, המרכז פועל לשיפור הבטיחות והנראות של האתרים בהיבטים אדריכליים ומבניים, להסדרה ושיפוץ ציון הקבר של קודשי ישראל, ומתחשב באופי המקום הקדוש ובכל הנדרש לפיתוח האתר וסביבתו כיאה למקום קדוש.

ריכוז כל המקומות הקדושים בארץ ישראל תחת גוף אחד, הביאה לשיפור ניכר ברמת השירות לציבור המבקרים במקומות הקדושים, ולקיום ההילולות לרווחת הציבור.

המרכז פתוח ומאזין להצעות ייעול ולחילופין לכל תלונה ומשתדל לתת טיפול מעמיק והולם לפניות הציבור במקביל לתשומת הלב המיוחדת הניתנת לסדר ולניקיון במקומות הקדושים.


דרכי ההתקשרות עם הממונה במרכז

דואר אלקטרוני: [email protected]
טלפון: 02-6540303 | פקס: 02-6540877
כתובת: כנפי נשרים 68, ירושלים

דיווח הממונה על יישום חוק חופש המידע


דרכי ההתקשרות עם היחידות השונות במרכז

סניף ירושלים:

טלפון: 02-6540303 | פקס: 02-6540877
כתובת: כנפי נשרים 68, ירושלים
דואר אלקטרוני: [email protected]

סניף צפון:

טלפון: 04-6042016 | פקס: 04-6042017
כתובת: העצמאות 36, מגדל העמק
דואר אלקטרוני: [email protected]


סקירת עיקרי פעילות המרכז הארצי בשנה החולפת 2021

לצפייה

סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנת 2022

לצפייה

תקציב המרכז הארצי בשנה החולפת 2021

לצפייה

פירוט הוצאותיה של המרכז בשנה החולפת 2021 לפי סעיפי התקציב

לצפייה

תקציב המרכז הארצי בשנה הנוכחית 2022

לצפייה


עלוני מידע לציבור

קבר דוד המלך –
בעברית
באנגלית

קבר שמואל הנביא

קבר רחל אמנו

תיאור ומטרות של מאגרי המידע של המרכז הארצי

לצפייה

דילוג לתוכן