banner icon

קבר רבי שמעון בן נתנאל

Line
banner icon

חֲמִשָּׁה תַלְמִידִים הָיוּ לוֹ לְרַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי… רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן נְתַנְאֵל – יְרֵא חֵטְא (משנה אבות פ"ב מ"ח)

תנא מתלמידי רבן יוחנן בן זכאי. נודע במידת יראת חטא שהייתה בו. 

 

רבי שמעון בן נתנאל היה מן החסידים הראשונים ונמנה על חמשת תלמידיו המובחרים של רבן יוחנן בן זכאי. כאשר היה רבן יוחנן מונה את שבחם של תלמידיו, ציין את רבי שמעון בן נתנאל בתואר "ירא חטא". 

כאשר ביקש רבן יוחנן מתלמידיו להעמיק ולחשוב מהי הדרך הטובה שידבק בה האדם, חזר כל אחד מחמשת התלמידים עם תשובה אחרת. רבי שמעון בן נתנאל אמר כי תכלית הדרך הטובה שראויה לאדם היא "הרואה את הנולד", ואילו הדרך שיש להתרחק ממנה היא מידת מי שהוא "לווה ואינו משלם".

 

  • תיאור המקום

    קבר התנא רבי שמעון בן נתנאל נמצא בעלמה סמוך לקברם של רבי אלעזר בן ערך ורבי יוסי הכהן – אף הם מתלמידי רבן יוחנן בן זכאי. ציון הקבר נמצא בינות לעצי הפרי שבמקום ועליו מבנה עתיק. 

  • אודות

    רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב מבאר ("בני יששכר" חודש אייר) כי עניין "הרואה את הנולד" שרמז אליו רבי שמעון בן נתנאל הוא עניין האור שהאיר בששת ימי בראשית שהיה הולך מסוף העולם ועד סוף, וצפה הקב"ה את הנולד שיהיו בני האדם חוטאים ולכן עמד וגנזו לעתיד לבוא. והיכן גנזו? בתורה. היינו שהדרך הטובה שידבק בה האדם היא להיות הולך ומגלה את האור הגנוז בתורה שאדם יודע כי לא יזכה לו אלא לעתיד לבוא. ר' חיים מוולוז'ין בביאורו למסכת אבות ("דרך חיים") מסביר כי רבי שמעון בן נתנאל כיוון דווקא למידת החסד, שיודע האדם שכל טובה לא צומחת לו כעת כאשר הוא גומל חסד עם הזולת, אולם מי שהוא רואה את הנולד מבין את כוחה של פעולה זו של חסד לעתיד לבוא. בירושלמי (חגיגה פ"ב ה"א) מסופר כי פעם אחת היה ר' אלעזר בן ערך מהלך בדרך ודורש במעשה מרכבה לפני רבן יוחנן בן זכאי. והרגישו רבי יוסי הכהן ורבי שמעון בן נתנאל שנעשה רעש גדול בפמליא של מעלה, ועמדו אף הם ודרשו במעשה מרכבה "ורעשה הארץ ונראתה הקשת בענן", ויצאה בת קול והבטיחה להם כי הם מזומנים לחיי העולם הבא.

דילוג לתוכן