banner icon

קבר רבי ייבא סבא

Line
banner icon

אמר רבי שמעון בר יוחאי: אילו אותם טיפשים ידעו לחדש בסודות החכמה… ידעו את שבחו וגודל מעלתו של רב ייבא סבא…  דבריו  מקושרים לדברי שלמה המלך בסוד העליון של החכמה (זוהר ח"א, דף רכ"ה ע"א; מתורגם)

מדמויות המופת של ספר הזוהר. היה תלמידו של רב בסורא. מכונה גם "סבא דמשפטים". 

בתלמוד הבבלי מופיע רבי ייבא סבא כשהוא משמש את תלמידי רב האחרים – רב ברונא ורב חננאל, והוא מחדש להם בדיני הסעודה משמו של רב. בספרות הזוהר מוזכר רב ייבא כצדיק נסתר, וחידושים רבים מובאים מחיבוריו "אגדתא" ו-"ספרא" של רב ייבא סבא. 

מלבד אמרותיו הרבות הפזורות בספר הזוהר, נתייחד מקום של כבוד לדרשה מקפת אחת שנאמרה משמו. במעמד זה הסתיר רב ייבא את זהותו מן החכמים ונגלה לעיניהם כסוחר ישמעאלי. מתוך שסובבו עמו בדברים החל מרצה בפניהם חידושים עליונים בתורת הישארות הנפש, לאור שכרה ועונשה על פועלה בעולם הזה. דרשה זו מבוססת על הפסוקים הפותחים את פרשת "משפטים" שבספר שמות, ולכן נקראה "סבא דמשפטים" .

 

  • תיאור המקום

    מקום מנוחתו של רב ייבא סבא בתחומי היישוב מירון, לא רחוק מקבר הרשב"י. מסורת אחרת מזהה את הקבר ביער הבעש"ט, וייתכן כי לזה מכוון תיאורו של המהרח"ו בשער הגלגולים (ל״ז): והנה בלכתך מן קבר ר"ש בן מנסיא לצד צפון…אצלו קבור שם רב ייבא סבא הנזכר בזוהר". ונראה כי ציון אחד מהשניים הוא של רב אדא סבא, ובלבלו ביניהם. 

  • אודות

    טרם פרידתו מהם מספר רב ייבא לבני החבורה כי מעתה והלאה הם מוגנים מכל רע והוא ערב לכך. לאחר לכתו מתעוררים בני החבורה כאיש אשר יעור משנתו, והם באים ומספרים לרשב"י כל מה שהתגלה להם מפיו של רב ייבא. רבי שמעון מתרגש ושמח ותוהה: כיצד היו במחיצתו של "אריה זה" שכל החכמים כאין הם לפניו – ובכל זאת לא זיהו אותו?! רבי שמעון הסיק כי הקב"ה בעצמו רצה לזכות אותם בחידושים אלו בזמנו להם מפגש זה, ודרש עליהם את הפסוק: "וְאֹרַח צַדִּיקִים כְּאוֹר נֹגַהּ הוֹלֵךְ וְאוֹר עַד נְכוֹן הַיּוֹם" (זוהר ח"ב, דף קי"ד ע"א). 

כתובת והוראות הגעה

מירון
דילוג לתוכן