banner icon

קבר רבי יוסי בן קסמא

Line
banner icon

"אִם אַתָּה נוֹתֵן לִי כָל כֶּסֶף וְזָהָב וַאֲבָנִים טוֹבוֹת וּמַרְגָּלִיּוֹת שֶׁבָּעוֹלָם, אֵינִי דָר אֶלָּא בִמְקוֹם תּוֹרָה" (אבות פ"ו)

 

תנא מחכמי יבנה. נודע באהבתו ללימוד התורה. בתלמוד נשתיירו אך כמה סיפורים אודותיו.

רבי יוסי בן קסמא חי ולימד תורה בעיר קיסרין, שהייתה מרכז ליהודים ולרומאים כאחד. פעם אחת פגש אדם אחד שהציע לו לעבור לגור עמו בשכונה עשירה יותר. רבי יוסי סרב, והסביר לו כי לא יחליף את מגוריו במקום של תורה בעד כל הון שבעולם (משנה אבות פ"ו). 

מן הסיפורים אודותיו עולה כי רבי יוסי בן קסמא ניחן בכוח של ראיית הנולד. פעם אחת נכח בבית הכנסת שנתגלעה בו מחלוקת בין החכמים והתלהטו הרוחות בין באי בית הכנסת עד כי נקרע ספר התורה. רבי יוסי צפה כי בית הכנסת לא יעמוד על תילו ואף יהפוך לבית עבודה זרה – וכך היה (יבמות דף צ"ו ע"ב). בשעת פטירתו צפה כי שלטון הנוכרים בארץ ישראל ילך ויגבר – וביקש מתלמידיו "העמיקו לי ארוני" (סנהדרין דף צ"ח ע"א)

 

  • תיאור המקום

    רבי יוסי בן קיסמא קבור במירון, לא רחוק מציון קבורת הרשב"י. ציון הקבר הוא במערה קדומה הנמשכת לתוך האדמה. במקום כמה מערות קבורה והן מצויינות בגל אבנים ובשמות בפתחם. באחת מאותן מערות סמוכות נמצא קברו של התבא רבי בנימין בר יפת.

     

  • אודות

    בהיותו צופה את הנסתרות, פעם אחת ביקשו ממנו תלמידיו לידע אימתי בן דוד בא. רבי יוסי לא רצה לענות תשובה מחייבת ואמר "מתיירא אני שמא תבקשו ממני אות" שדברי נכונים. הבטיחו לו תלמידיו כי לא יבקשו ממנו אות. נתרצה רבי יוסי וענה להם תשובה מסתורית ולפי בן דוד יבוא כאשר "יפול השער הזה, ויבנה ויפול ויבנה ויפול, ואין מספיקין לבנותו עד שבן דוד בא". תלמידיו לא עמדו בדיבורם וביקשו ממנו אות, ואף בזאת נתרצה להם ואמר שאם דבריו נכונים "יהפכו מי מערת פמיאס לדם". ואכן נהפכה נביעת הבניאס אדומה לנגד עיני תלמידיו (סנהדרין צ"ח ע"א) על אף חשקו ומרצו לדבוק בתורה, גרס כי יש לנהוג במתינות מול הרומאים ולא להפר את גזרותיהם בגלוי. הוא ניסה להניא את רבי חנניא בן תרדיון מלהקהיל קהילות ברבים, אולם רבי חנינא לא שעה לדבריו, ולא יצאו ימים מועטים עד שתפסוהו והוציאוהו להורג (עבודה זרה דף י"ח ע"א).  

כתובת והוראות הגעה

מירון
דילוג לתוכן