banner icon

קבר רבי יוחנן הסנדלר

Line
banner icon

רַבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר אוֹמֵר: כָּל כְּנֵסִיָּה שֶׁהִיא לְשֵׁם שָׁמַיִם – סוֹפָהּ לְהִתְקַיֵּם. וְשֶׁאֵינָהּ לְשֵׁם שָׁמַיִם – אֵין סוֹפָהּ לְהִתְקַיֵּם (משנה אבות פ"ד מי"א)

תנא מתלמידי רבי עקיבא. מצאצאיו עמד גדול הפרשנים רבינו שלמה יצחקי – רש"י.

התנא רבי יוחנן הסנדלר נולד במצרים ועלה לארץ ישראל. למד תורה אצל רבי עקיבא ואף היה משמשו. בפסיקותיו עסק בין השאר בדיני ייבום וחליצה, וכן בדין מי שבישל בשוגג בשבת. לפי חלק מהמסורות היה בין אלו שרבי יהודה בן-בבא מסר את הנפש כדי לסומכם בשלפי השמד (בראשית רבה פס"א)

רבי יוחנן היה כנראה תופר מנעלים כמשתמע משמו, יש הסוברים שהיה מלטש אבנים טובות. כשתכפו גזרות אדריאנוס החליט רבי יוחנן הסנדלר לעזוב את ישראל, ויצא יחד עם רבי אלעזר בן שמוע ללמוד בנציבין אצל רבי יהודה בן בתירא. באמצע הדרך תקפו אותם געגועים לארץ ישראל והם קרעו בגדיהם ושבו למקומם (ספרי דברים, פ'). 

 

  • תיאור המקום

    רבי יוחנן הסנדלר קבור במירון לא רחוק מקברו של רבי שמעון בר-יוחאי. וכך תאר את קברו בספר "אהבת ציון": "ובתוך מירון הלכנו לקבר של ר' יוחנן הסנדלר, וחצר מוקפת לו גדר אבנים, וחרב קצת. והוא נקבר במערה ועליו חומה ישנה… ופתח צר קטן… " כיום מתנשא הציון הרבוע בצלע ההר בקצה של רחבה מרוצפת

  • אודות

    רבי יוחנן הסנדלר ראה עצמו כתלמידו המובהק של רבי עקיבא, ובין השאר מוסר בשמו הלכה המחמירה על טמאים מסויימים שלא להיכנס כלל לבית המדרש (ברכות כ"ב ע"א).  בירושלמי (חגיגה ט"ו) מסופר כי תלמידי רבי עקיבא התווכחו כמה מעלות יש בקודש, ורבי יוחנן טען כנגד רבי מאיר "מה שאני למדתי מר' עקיבא בעמידה, אתה לא למדת ממנו אפילו בישיבה". כשעוד היה רבי עקיבא בחיים והיה חבוש אצל הרומאים, ביקשו חכמים תחבולה להיוועץ עמו בדבר הלכה. מה עשה רבי יוחנן הסנדלר? לבש בגדי רוכל והיה עובר סמוך לחלון תאו של רבי עקיבא. והיה מכריז על סחורתו ומבליע בדבריו בנגינה את השאלה ההלכתית. ואף רבי עקיבא היה עונה כנגדו כמתעניין בסחורתו, אולם בעצם רמז לו בדבריו לפסיקתו בהלכה (ירושלמי יבמות ס"ח). במגילת יוחסין עתיקה מיוחס רש"י לדוד המלך כנצר למשפחתו של רבי יוחנן הסנדלר. 

     

דילוג לתוכן