banner icon

קבר האמורא רבי כרוספדאי

Line
banner icon

אמר רבי כרוספדאי אמר רבי יוחנן: שלשה ספרים נפתחין בראש השנה – אחד של רשעים גמורין, ואחד של צדיקים גמורין, ואחד של בינוניים… (ראש השנה דף ט״ז ע"ב) 

 

אמורא ארץ ישראלי, מתלמידי רבי יוחנן. בתלמוד הירושלמי נקרא רבי קריספא.

רבי כרוספדאי נזכר בבבלי, בירושלמי ובמדרשים, ולרוב הוא מוסר משמו של רבי יוחנן. פירוש שמו הוא כנראה "ציצית". רבי כרוספדאי הוא מוסר המדרש המפורסם על שלושה ספרים הנפתחים בראש השנה – רעיון יסודי בהבנת מהותו של יום הדין לעשרת ימי תשובה. 

בירושלמי מובאת משמו דרשה חשובה בדבר קידוש החודש וקביעת המועדות. "אלה מועדי ה' אשר תקראו אֹתָם" – שבעבר קביעות המועדים נתונה משמים, אולם ברגע שבית הדין קובעים אותם אחרת ומעברים את החודש – הקריאה שלהם היא הקובעת, וכביכול בית דין של שמיא מתכנסים לדין במועד אחר. 

  • תיאור המקום

    קברו של האמורא רבי כרוספדאי נמצא בין מירון לצפת, סמוך לקברו של רבי יוסי דמן יוקרת. וכך מתאר זאת המהרח"ו בשער הגלגולים: "ובמערה ההיא שני פתחים, פתח אחד קטן במערבה, ופתח אחד על גג המערה, ותיכנס דרך הפתח הזה שבגג. ושם במערה ההיא קבור ר' כרוספדאי האמורא. ואמר לי מורי ז"ל כי מעלתו גדולה כמעלת התנאים"…

דילוג לתוכן