banner icon

תקנון תרומות

Line
banner icon

תקנון תרומות

 1. אתר אינטרנט זה הינו האתר הרשמי של המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים, ע"ר (מס' 580151637 ) (להלן: "המרכז הארצי" או "העמותה") וניתן באמצעותו לתרום לעמותה.
 2. כל שימוש באתר, לרבות מתן תרומות, מהווה הסכמה לנהוג בכפוף לתקנון זה. אנא קראו את התקנון בעיון.
 3. כל האמור באתר בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.
 4. המרכז הארצי תהא רשאית בכל עת לשנות תקנון זה ללא מתן הודעה מוקדמת על כך. השינוי ייכנס לתוקף עם פרסומו באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר.
 5. המרכז הארצי מאפשרת באמצעות אתר זה לתרום כסף לטובת מטרות העמותה וצרכיה בדרך קלה, נוחה ומהירה.
 6. מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה. ניתן לבטלה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 והתקנות שהותקנו על פיו תוך 30 ימים מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון ו/או בוצעה באינטרנט. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידת וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
 7. מילוי פרטים כוזבים בעת ביצוע העסקה מהווה עבירה פלילית על כל המשתמע מכך.
 8. המרכז הארצי איננה אחראית ולא תהיה אחראית לכל שימוש לרעה, שימוש בלתי מורשה, לא כדין הנעשה בפרטי כרטיס האשראי הנמסר לשם ביצוע התשלום/פעולה.
 9. דף התשלום מאובטח בתקן PCI DSS.
 10. העמותה שומרת על פרטיות התורמים ואינה שומרת את פרטי האשראי של המשתמשים. רק מפעיל שאושר לכך מטעם העמותה יוכל לראות את פרטי התרומה. המרכז הארצי תהא רשאית להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד ולצורך התקשרות ישירה עם המשתמש. מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995 ,שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט. המרכז הארצי אינו חולק מידע אישי ומזהה על המשתמש עם גוף שלישי. על אף האמור, אין באמור כדי למנוע מהמרכז הארצי לחלוק מידע כאמור ככל שיידרש לכך במסגרת כל הליך חוקי וכל דרישה ו/או זימון אשר יופנו אליו ממשטרת ישראל ו/או בית משפט, בכפוף לכל דין.
 11. משתמש האתר יהא רשאי לבטל את העסקה, למעט באם מדובר במוצר בהזמנה אישית או מוצרי מזון, וזאת בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות מכוחו.
 12. העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות אשר תיעשה על ידי משתמשים באתר או בגין כל גורם אחר לרבות חוסר זמינות האתר/שירות ולא ישא בכל נזק ו/או הפסד שייגרמו עקב ו/או הנובע מהשימוש באתר. המידע והתכנים המפורסמים באתר זה נועדו להביא לידיעת הגולש והמשתמש באתר אינפורמציה על פעולותיה של המרכז הארצי.
 13. המרכז הארצי והבאים מטעמה לא יישאו בכל אחריות לנזק ישיר ו/או, עקיף ו/או נסיבתי, מכל סוג שהוא, כתוצאה או בעקבות הגלישה והשימוש באתר זה.
 14. המרכז הארצי עושה כל מאמץ לוודא שהמידע באתר הוא מדויק ועדכני, אך ייתכנו השמטות, טעויות ומידע שאינו מעודכן, אשר לגביהם אין המרכז הארצי נוטלת אחריות.
 15. המרכז הארצי אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המרכז הארצי, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת של המרכז הארצי או מי מספקיו.
 16. המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
 17. המרכז הארצי תהא רשאית למנוע ממבצע הפעולה מלבצע תרומה באתר באמצעות חסימתו בכל אחד מן המקרים הבאים:
  • מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות דין.
  • מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון.
  • מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
  • מבצע הפעולה ביצע מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע בעמותה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.
 18. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העובר על כך צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.
 19. אלא אם צוין אחרת, המידע המפורסם באתר האינטרנט של המרכז הארצי מיועד לשימוש האישי ולא לשימוש מסחרי. אין להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם את כל המידע והפונקציות הנמצאים באתר, ללא אישור בכתב מהמרכז הארצי.
 20. כל התוכן כלול באתר זה, לרבות תמונות, טקסטים, עיצובים, גרפיקה, ממשקים, קודים מוגנים בזכויות יוצרים על פי חוק זכויות יוצרים, והם בבעלותה הבלעדית של המרכז הארצי.
 21. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים בלבד.
 22. אם אינכם מסכימים לתנאי מתנאיו של תקנון זה, הנכם מתבקשים שלא להשתמש באתר אינטרנט זה.

ט.ל.ח.

דילוג לתוכן