מכרז פומבי מס' 04/2023 ביצוע עבודות חשמל ותחזוקת חשמל באתרי המרכז הארצי בצפון

מכרז 4/2023

המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים, ע"ר

מזמינה בזאת קבלת הצעות מספקים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי ההזמנה לביצוע עבודות חשמל ותחזוקת חשמל באתרי המרכז הארצי בצפון

תאריך עדכון: 19/09/2023 מועד הגשה אחרון: 31/10/2023

דרישות סף:

 1. על המציע להוכיח כי יש לו ניסיון מוכח בביצוע כקבלן ראשי של פרויקטים מהסוג המבוקש במכרז זה והמפורטים במסמכי ההזמנה וביצע, החל משנת 2020, פרויקטים הדומים באופיים ובביצועם לעבודות הנדרשות במכרז זה, אשר ההיקף הכספי של אחד מהם הינו 400,000 ש"ח לפחות (נומינלי, ללא מע"מ), לחילופין 3 פרוייקטים דומים באופיים ובביצועם בהיקף כספי שלא יפחת מ 200,000 ₪ (נומינלי) לפחות כל אחד מהם.
 2. למציע מחזור כספי של לפחות 1 מיליון ש"ח לשנה בכל אחת מהשנים 2020,2021,2022. יש לצרף אישור של רו"ח על היקף המחזור הכספי לשנים אלה.
 3. המציע עצמו הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים, בענף 160 חשמלאות ותקשורת מבנים בסיווג א'(1) וכן בענף 270 קווי חשמל (צנרת וכבלים) ומערכות תאורת כבישים ורחובות בסיווג א'(1) בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים, התשמ"ח-1998).
 4. את מסמכי ההזמנה וטופס הרישום למכרז ניתן לקבל באמצעות פניה לדוא"ל [email protected] ו/או לעיין במסמכי ההזמנה במשרד המזמינה ברחוב כנפי נשרים 68 ירושלים בתיאום מראש באמצעות פניה לדוא"ל האמור ו/או באתר האינטרנט של המזמינה בכתובת: holy.org.il בלשונית: מכרזים.
 5. מפגש מציעים ייערך ביום 09.10.2023 בשעה 12:00 באתר קבר הרשב"י. נקודת מפגש: בסמוך לשער הכניסה לישיבת בני עקיבא. יש להופיע עם טופס הרישום למכרז כשהוא מודפס וחתום (אין למלא בכתב יד) ולמוסרו לנציג המזמינה לפני תחילת מפגש המציעים.
 6. מפגש המציעים הינו חובה והשתתפות בו מהווה תנאי סף להגשת הצעות מחיר. רק מציעים שישתתפו במפגש עד תומו ואשר מסרו לנציג המזמינה את טופס הרישום, יקבלו את מסמכי ההזמנה המלאים.
 7. את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים ברחוב כנפי נשרים 68 ירושלים עד ליום 31.10.2023 בשעה 13:00.
 8. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך של 30,000 ₪ שתהא בתוקף לתקופה של 90 יום לפחות לאחר המועד שנקבע להגשת ההצעות.
 9. יתר התנאים, לרבות תנאי סף נוספים, מופיעים במסמכי ההזמנה. מציע שלא יעמוד בתנאים שפורטו בהזמנה, הצעתו תפסל.
 10. שינויי מועדים והודעות, ככל ויהיו, יפורסמו באתר האינטרנט של המזמינה בכתובת holy.org.il בלשונית: מכרזים. באחריות המציעים להתעדכן בהודעות ובשינויים, ככל ויהיו.
 11. אין המזמינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

מידע נוסף

ברישום למכרז יש לצרף את המסמכים הנדרשים לטופס הרישום המצ"ב להלן ולשלוח לכתובת הדוא"ל:
[email protected]

דילוג לתוכן