מכרז פומבי מס' 04/2022 – בניה והקמה של מבנה שירותים במתחם קבר הרשב"י במירון

 

מכרז 5/2022

       

המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים, ע"ר

מזמינה בזאת קבלת הצעות לבניה והקמה של מבנה שירותים במתחם קבר הרשב"י במירון

תאריך עדכון: 22/09/2022 מועד הגשה אחרון: 07/11/2022

דרישות סף:

1. על המציע להוכיח כי יש לו ניסיון מוכח בביצוע כקבלן ראשי של פרויקטים מהסוג המבוקש במכרז זה וביצע, החל משנת 2017, פרוייקטים הדומים באופיים ובביצועם לעבודות הנדרשות במכרז זה, אשר ההיקף הכספי של אחד או יותר הינו 13,000,000 ש"ח לפחות (נומינלי, ללא מע"מ), לחילופין 3 פרוייקטים דומים באופיים ובביצועם בהיקף כספי שלא יפחת מ 6,500,000 ₪ (נומינלי) לפחות.

2. למציע מחזור כספי של לפחות 25 מיליון ש"ח לשנה בכל אחת מהשנים 2019, 2020 ו 2021. יש לצרף אישור של רו"ח על היקף המחזור הכספי לשנים אלה.

3. המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים, בענף ראשי בניה – 100 בסיווג ג'3 לפחות בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים, התשמ"ח-1998).

4. את מסמכי ההזמנה (ללא הנספחים) וטופס הרישום למכרז ניתן לקבל באמצעות פניה לדוא"ל [email protected] ו/או לעיין במסמכי ההזמנה במשרד המזמינה ברחוב כנפי נשרים 68 ירושלים בתיאום מראש באמצעות פניה לדוא"ל האמור ו/או באתר האינטרנט של המזמינה בכתובת: holy.org.il בלשונית: מכרזים. מסמכי המכרז המלאים יימסרו אך ורק למשתתפי סיור המציעים אשר מסרו לנציג המזמין את טופס הרישום למכרז בתחילת סיור המציעים.

5. מפגש מציעים ייערך ביום 18.10.2022 בשעה 13:00 באתר קבר הרשב"י. נקודת מפגש: בסמוך לשער הכניסה לישיבת בני עקיבא. יש להופיע עם טופס הרישום למכרז כשהוא מלא וחתום למוסרו לנציג המזמינה לפני תחילת מפגש המציעים.

6. מפגש המציעים הינו חובה והשתתפות בו מהווה תנאי סף להגשת הצעות מחיר. יש להביא את טופס הרישום לסיור המציעים ולהגישו לנציג המרכז הארצי בתחילת הסיור. רק מציעים שישתתפו בסיור עד תומו ואשר מסרו את טופס הרישום, יקבלו את מסמכי ההזמנה המלאים.

7. את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים ברחוב כנפי נשרים 68 ירושלים עד ליום 07.11.2022 בשעה 13:00.

8. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך של 100,000 ₪ שתהא בתוקף לתקופה של 90 יום לפחות לאחר המועד שנקבע להגשת ההצעות.

9. יתר התנאים, לרבות תנאי סף נוספים, מופיעים במסמכי ההזמנה. מציע שלא יעמוד בתנאים שפורטו בהזמנה, הצעתו תפסל.

10. שינויי מועדים והודעות, ככל ויהיו, יפורסמו באתר האינטרנט של המזמינה בכתובת holy.org.il בלשונית: מכרזים.

11. אין המזמינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

מידע נוסף

ברישום למכרז יש לצרף את המסמכים הנדרשים לטופס הרישום המצ"ב להלן ולשלוח לכתובת הדוא"ל:
[email protected]

דילוג לתוכן