מכרז פומבי מס' 03/2023 מכרז לביצוע עבודות ייצור, אספקה והתקנת שילוט באתרי המקומות הקדושים

מכרז 3/2023

       

המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים, ע"ר

מזמינה בזאת קבלת הצעות מספקים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי ההזמנה לביצוע עבודות ייצור, אספקה והתקנת שילוט באתרי המקומות הקדושים

תאריך עדכון: 01/08/2023 מועד הגשה אחרון: 21/09/2023

דרישות סף:

 1. על המציע להוכיח כי יש לו ניסיון מוכח של שנתיים לפחות החל משנת 2018, בביצוע עבודות לייצור, אספקה והתקנה של שילוט כללי עבור רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים ו/או משרדי ממשלה ויחידות הסמך שלהם ו/או תאגיד סטוטורי ו/או חברות ממשלתיות ו/או גופים מוסדיים, כקבלן ראשי או קבלן משנה וזאת בהיקף מצטבר של 150,000 ₪ לפחות (לא כולל מע"מ), בכל אחת מהשנים הנ"ל.
 2. למציע מחזור כספי של לפחות חצי מיליון ש"ח לשנה בכל אחת מהשנים 2020, 2021 ו 2022. יש לצרף אישור של רו"ח על היקף המחזור הכספי לשנים אלה.
 3. המציע מחזיק ברשיון עסק שניתן כדין לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ט-2013.
 4. את מסמכי ההזמנה (ללא הנספחים) וטופס הרישום למכרז ניתן לקבל באמצעות פניה לדוא"ל [email protected] ו/או לעיין במסמכי ההזמנה במשרד המזמינה ברחוב כנפי נשרים 68 ירושלים בתיאום מראש באמצעות פניה לדוא"ל האמור ו/או באתר האינטרנט של המזמינה בכתובת: org.il בלשונית: מכרזים. מסמכי המכרז המלאים יימסרו אך ורק למשתתפי סיור המציעים אשר מסרו לנציג המזמין את טופס הרישום למכרז בתחילת סיור המציעים.
 5. מפגש מציעים ייערך ביום 05.09.2023 בשעה 12:00 באתר מערת אליהו ברחוב דרך אלנבי 23, חיפה. יש להופיע עם טופס הרישום למכרז כשהוא מודפס וחתום (אין למלא בכתב יד) ולמוסרו לנציג המזמינה לפני תחילת מפגש המציעים.
 6. מפגש המציעים הינו חובה והשתתפות בו מהווה תנאי סף להגשת הצעות מחיר. רק מציעים שישתתפו במפגש עד תומו ואשר מסרו לנציג המזמינה את טופס הרישום, יקבלו את מסמכי ההזמנה המלאים.
 7. את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים ברחוב כנפי נשרים 68 ירושלים עד ליום 21.09.2023 בשעה 13:00.
 8. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך של 25,000 ₪ שתהא בתוקף לתקופה של 90 יום לפחות לאחר המועד שנקבע להגשת ההצעות.
 9. יתר התנאים, לרבות תנאי סף נוספים, מופיעים במסמכי ההזמנה. מציע שלא יעמוד בתנאים שפורטו בהזמנה, הצעתו תפסל.
 10. שינויי מועדים והודעות, ככל ויהיו, יפורסמו באתר האינטרנט של המזמינה בכתובת org.il בלשונית: מכרזים. באחריות המציעים להתעדכן בהודעות ובשינויים, ככל ויהיו.
 11. אין המזמינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

מידע נוסף

ברישום למכרז יש לצרף את המסמכים הנדרשים לטופס הרישום המצ"ב להלן ולשלוח לכתובת הדוא"ל:
[email protected].

צורפו למכרז:
1. קובץ שאלות ותשובות על המרכז
2. טופס מסמך 8א' מעודכן.

 

דילוג לתוכן