מכרז פומבי 03/2022 – למתן שירותי ממונה ביטחון (מנב"ט) ארצי באתרים ובאירועים

 

מכרז 03/2022

       

המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים, ע"ר

מזמינה בזאת קבלת הצעות במסגרת מכרז למתן שירותי ממונה ביטחון (מנב"ט) ארצי באתרים ובאירועים עבור המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים

תאריך עדכון: 31/07/2022 מועד הגשה אחרון: 19/10/2022

דרישות סף:

 

 1. על המציע להוכיח כי יש לו ניסיון קודם של שלוש (3) שנים לפחות, החל משנת 2010 ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, במתן שירותי מנב"ט לאחד או יותר מהגופים המנויים בתוספות הראשונה, השניה, השלישית והחמישית לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, תשנ"ח-1998 (להלן: "החוק").
 2. המציע בוגר קורס מנהלי אבטחה באירועי תרבות, בידור וספורט המוכר ומונחה על ידי משטרת ישראל ובעל כשירות בתוקף ומונה על פי נוהל מינוי מנהלי אבטחה בעסקים טעוני רישוי מספר 222.033.10.
 3. המציע בעל תעודת סמכויות לשם שמירה על בטחון הציבור – תעודת פלסטיק מנהל אירוע תרבות ובידור בהתאם לפריט 7.7ה', מונחה משטרת ישראל ובכל כשירות בתוקף.
 4. המציע בעל ניסיון מוכח בכתיבת נהלים ובכתיבת תוכניות אבטחה לאתרים ומתקנים.
 5. המציע בעל ניסיון מוכח בכתיבת לפחות 3 תוכניות אבטחה באירועי תרבות, בידור וספורט ללא הגבלת קהל (רמה 2 מעל 7,000 משתתפים), החל משנת 2017 ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה.
 6. המציע בוגר קורס פיקודי באחד מהגופים הבאים: צה"ל, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, שב"כ, מלמ"ב.
 7. ככל וההצעה מוגשת על ידי חברה בע"מ, אזי כלל התנאים המקצועיים המופיעים במסמכי ההזמנה יחולו אצל אדם אחד מטעמה אשר יבצע את העבודות במסגרת ההזמנה.
 8. בחירת המציע כפופה לאישור הקצין המוסמך במשטרת ישראל בהתאם להוראות החוק.
 9. לא יחולו יחסי עובד מעביד בין המזמינה לבין המציע הזוכה.
 10. את מסמכי ההזמנה (ללא הנספחים) וטופס הרישום למכרז ניתן לקבל באמצעות באמצעות אתר האינטרנט של המרכז : https://holy.org.il/ בלשונית: מכרזים. או באמצעות פניה בדוא"ל [email protected]
 11. מפגש מציעים ייערך בתאריך 04.09.2022 בשעה 12:00 באתר קבר הרשב"י בישוב מירון. נקודת מפגש: בסמוך לכניסה לישיבת בני עקיבא.
 12. מפגש המציעים הינו חובה והשתתפות בו מהווה תנאי סף להגשת הצעות מחיר. יש להביא את טופס הרישום למפגש המציעים ולהגישו לנציג המרכז הארצי בתחילת המפגש. רק מציעים שישתתפו במפגש עד תומו ואשר מסרו את טופס הרישום, יקבלו את מסמכי ההזמנה המלאים.
 13. את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים ברחוב כנפי נשרים 68 ירושלים עד ליום 19.10.2022 שעה  13:00.
 14. יתר התנאים, לרבות תנאי סף נוספים, מופיעים במסמכי ההזמנה. מציע שלא יעמוד בתנאים שפורטו בהזמנה, הצעתו תפסל.
 15. אין המזמינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

דילוג לתוכן