banner icon

נוהל משפחות במירון – הילולת הרשב"י

Line
banner icon

בכוונת המרכז הארצי לגבש נוהל להקצאת מקרקעין למשפחות המבקשות לשהות בסמוך לציון קבר הרשב"י בתקופה הסמוכה להילולת רשב"י ובמהלכה.

טיוטת הנוהל מועברת לעיון הציבור ולהערותיו.

ניתן לשלוח הערות עד ליום 10.02.21 לכתובת דוא"ל: [email protected]

למען הסר ספק מובהר כי הנהלת המרכז הארצי אינה מחוייבת לקבל את הערות הציבור, כולן או חלקן, והנושא כולו מסור לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת המרכז הארצי.

להורדת הקובץ לחצו כאן

דילוג לתוכן